:: § 3. Авторитарний і тоталітарний режими

22.12.2015

§ 3. Авторитарний і тоталітарний режими

Основними різновидами недемократичних режимів є авторитаризм і тоталітаризм, що розрізняються між собою різними характером і ступенем заперечення демократичних засад державно-політичного владарювання. У певному відношенні можна сказати, що тоталітаризм — вища, крайня ступінь розвитку авторитаризму, оскільки при тоталітарному режимі антидемократичні шляхи, форми, засоби та методи такого владарювання використовуються найбільш широко, послідовно і рішуче. Якщо демократичні режими сьогодні типовими для країн з порівняно високим рівнем соціально-економічного розвитку, то авторитарні і тоталітарні режими — для відносно відсталих країн Це загальне правило не тільки не спростовується, а по-своєму підкріплюється тим очевидним фактом, що в окремих випадках авторитарні і тоталітарні режими могли затверджуватися в минулому на нетривалий час в індустріально розвинених країнах (наприклад, фашистські режими в Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, «комуністичні» режими в СРСР, Чехословаччини та ін), а сьогодні зберігаються не в найбільш відсталих країнах (Індонезія, Марокко, Туніс, Йорданія та ін). У конституціях авторитарних і навіть тоталітарних країн може нерідко говориться про демократичний характер відповідної держави, бо відкрито визнавати антидемократичну природу своєї влади не в інтересах самого крайнього диктатора. Але, як уже зазначалося, при визначенні характеру наявного в тій чи іншій країні державно-політичного режиму особливо важливо звертати увагу не стільки на формально-юридичні встановлення і формулювання, скільки на реально існуючий стан справ, на фактичні відносини, що складаються між особистістю, суспільством і державою.

У літературі, в тому числі і навчальної, можна зустріти відмова від розмежування недемократичних режимів на авторитарні і тоталітарні, їх змішування і навіть ототожнення. Так, В. К. Арановський в підручнику з курсу державного права зарубіжних країн стверджує, що підрозділ недемократичних режимів на авторитарні і тоталітарні — це вигадка Р. Рейгана і його сподвижників з їх «подвійним» підходом до оцінки іноземних режимів на основі принципу їх віднесення до «своїм» і «чужим», що всі недемократичні режими — це тоталітарні режими; що останні розрізняються за суб’єктивною ознакою і в тому випадку, якщо влада зосереджується і здійснюється однією особою, то такий тоталітарний режим є авторитарним; що «відокремлення авторитарного режиму від тоталітаризму штучно» і що «авторитаризм безумовно існує, але не окремо, а в руслі тоталітарної влади як її різновид».*

* Див. Арановський К. В. Указ. соч. С. 260-263.

На наш погляд, з такою позицією не можна погодитися, бо вона відображає нерозуміння суттєвої різниці між авторитаризмом і тоталітаризмом при всьому тому загальному, що їх об’єднує як різновид антидемократичного типу державно-політичного владарювання. Той факт, що той чи інший недемократичний режим (наприклад, сталінський тоталітарний режим в СРСР) може нести в собі риси як тоталітаризму, так і авторитаризму, не означає, що будь-яка авторитарна держава завжди і за всіх умов є і тоталітарним. Заперечення демократії може відбуватися і дійсно відбувається в різних країнах істотно різними конкретними шляхами, засобами, формами і методами.

Якщо при визначенні держави як авторитарного головне полягає в тому, що в ньому державно-політична влада зосереджена у однієї особи, вузької групи осіб або одного органу на шкоду іншим, особливо представницьким органам влади, то при характеристиці держави як тоталітарного — в тому, що така держава повністю підпорядковує собі особистість і суспільство, всі сторони їх життєдіяльності шляхом масового насильницького придушення прав і свобод людини. Автор не враховує, на жаль, цих істотно різних аспектів в характеристиці державної влади. Хоча цілком очевидно, що, наприклад, державно-політичний режим Франції часів президентства генерала де Голля носив багато риси авторитаризму, але його ніяк не можна віднести до числа тоталітарних. Точно так, говорячи про авторитарність державно-політичних режимів в Йорданії, Марокко, Індонезії та ін країнах, не можна відносити їх до тоталітарних режимів, прирівнюючи їх тим самим до військово-поліцейським, фашистським, сталіністським та іншим дійсно тоталітарним країнам.

Мабуть, відчуваючи слабкість своєї позиції і неприпустимість «звалювання в одну купу» авторитаризму і тоталітаризму, фашизму, К. В. Арановський пропонує розрізняти тоталітаризм першої, другої і третьої ступенів у залежності від того, чи поширюється монопольна влада відповідно тільки на політичну сферу суспільного життя, тільки на політичну й духовно-ідеологічну сферу і, нарешті, на всі сфери суспільного життя, включаючи економіку. Але і при цьому авторитаризм знову-таки помилково розглядається як різновид тоталітаризму, і, по суті, мова йде лише про класифікації тоталітаризму. Разом з тим запропонована класифікація практично дуже невизначена і умовна, бо важко собі уявити, що в реальному житті склався у сфері політики тоталітарний режим може, наприклад, практично не позначитися на сфері ідеології. У зв’язку з цим неможливо погодитися, зокрема, з віднесенням автором диктатури генерала А. Піночета і його хунти в Чілі лише до тоталітаризму першого ступеня, тобто до тоталітаризму тільки в політичної, але не в духовно-ідеологічній сфері.

Звичайно, тоталітаризм тоталітаризму ворожнечу і ступінь охоплення нею різних сфер суспільного життя в різних країнах неоднакова. Але не можна не бачити, що і ступінь підпорядкування особистості і суспільства держави, її втручання в особисте і суспільне життя, обмеження та порушення ним прав і свобод людини може бути дуже різною. Це не враховує запропонована автором «просторова» класифікація тоталітарних режимів. Необхідно, на наш погляд, з одного боку, розмежовувати авторитаризм і тоталітаризм; а з іншого — розрізняти сам тоталітаризм не тільки за широтою охоплення різних сфер його прояви, але і за ступенем і формами використання ним антидемократичних способів і методів державно-політичного владарювання.

Те, що в реальному політичному житті авторитаризм і тоталітаризм досить часто перехрещуються і при цьому в тоталітарних режимах виявляються багато риси авторитаризму, а в країнах авторитаризму ті чи інші ознаки тоталітаризму, цілком зрозуміло, оскільки, як уже зазначалося, це — два різновиди державно-політичного режиму одного і того ж недемократичного типу. Не випадково авторитаризму, як показує і наш, і світовий політичний досвід, притаманна тенденція переростання в тоталітаризм. І в цьому плані більш загальною є категорія «авторитаризм», а тоталітаризм — крайньою формою авторитаризму.

Авторитаризм (від лат. auctoritas — влада, вплив) — це вид антидемократичного державно-політичного режиму, який характеризується зосередженням всієї або майже всієї влади у однієї особи (монарха, диктатора, президента, прем’єр-міністра), правлячої групи або державного органу. Це головне і спільне визначення конкретизується вказівкою на наступні риси авторитарного режиму, докорінно відрізняють його від демократичних режимів.

1. Фактична відмова від народовладдя, від суверенітету народу і визнання його єдиним джерелом державної влади, здатний найчастіше прикриватися псевдодемократичними конституційними деклараціями, які маскують реальне відчуження народу від державної влади; серйозне обмеження і приниження місця і ролі насамперед представницьких органів влади, а то і пряме придушення їх; ігнорування або вкрай рідкісне використання форм безпосередньої демократії в умовах, коли вибори або референдуми проводяться вільне, під тиском і контролем державної влади, військово-поліцейських сил і носять показний характер.

2. Серйозне обмеження загальних прав і свобод людини і громадянина, що виключає можливість вільного, самостійного і скільки-небудь значного впливу громадян на державну політику, їх активну самодіяльність і участь у справах держави; відсутність дійсних гарантій безпеки особистості в її відносинах з державною владою; придушення свободи волі особистості.

3. Відмова від справжнього поділу і рівноваги гілок влади можливе при формальному визнанні їх; гипертрофирование місця і ролі найчастіше виконавчої влади в збиток представницької і судової, які практично позбавляються незалежності і опиняються в підлеглому, залежному становищі; фактична передача частини законодавчих функцій виконавчої влади, коли акти глави держави виявляються прирівняними або навіть стоять вище актів законодавчої влади.

4. Широке застосування жорстких, примусових, насильницьких, часто неправових способів і методів володарювання; незв’язаність діяльності державної влади правом і законом, самовластное порушення законності і правопорядку; безумовне підпорядкування особистості і суспільства державної влади в особі глави держави; часте втручання армії у внутрішнє життя суспільства.

5. Висока централізація державного управління; панування командно-адміністративних методів владарювання; фактична відмова від місцевого самоврядування і автономії нижчестоящих державних органів.

6. Заперечення політичного та ідеологічного плюралізму або його серйозне обмеження; заборона опозиції або чисто номінальне і дозоване її допущення в умовах, коли вона реально не в змозі вільно функціонувати і діяти, перебуває під постійним тиском і контролем з боку владних структур; панування нав’язаного однодумності і недопущення ідеології, яка виступає проти основ існуючої державної влади та її ідеології.

Сьогодні у світі не так вже багато авторитарних, як і тоталітарних, державно-політичних режимів, бо їх несумісність з справжнім демократизмом і гуманізмом, громадянським суспільством і правовою державою вже давно і серйозно дискредитували ці режими в очах світової прогресивної громадськості. Тим не менш, було б серйозною і непростимою помилкою недооцінювати небезпеку авторитаристских і тоталитаристских тенденцій та проявів у політичному житті багатьох країн, особливо тих, які знаходяться в умовах кризового розвитку, перехідного стану, глибокого реформування і т.д. В тій чи іншій мірі авторитаризм або тенденції до нього проявляються сьогодні в десятках країн світу, переважна більшість яких відноситься до числа країн, що розвиваються (Індонезія, Марокко, Йорданія, Туніс, Малайзія, Нігерія, Кенія, Перу та ін. не рахуючи тих, кого зазвичай відносять до тоталітарних країн, про які йдеться нижче). Авторитарні режими в свою чергу можуть приймати різні форми, серед яких особливо широко поширені військові режими.

Тоталітаризм (від лат. totalis — весь, цілий, повний) — вкрай антидемократичний державно-політичний режим, при якому державна влада повністю підпорядковує собі особистість і суспільство, всі сторони їх життя, грубо пригнічує права і свободи людини і громадянина насильницькими методами. Найбільш характерними рисами тоталітарного режиму є:

1. Абсолютний, всезагальний (тотальний) контроль за життям особистості і суспільства з боку держави, визнання його верховенства; величезне переважання ролі державної влади та одержавлення (этатизация) суспільного життя; повне і всебічне підпорядкування особистості і суспільства державної влади, придушення демократичного громадського самоврядування; зрощення державної і партійної влади, державного і партійного апаратів; повне заперечення автономності і самостійності громадських об’єднань.

2. Грубе, безцеремонне порушення загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина навіть при формально-декларативний конституційному їх проголошення і відсутність їх реальних, у тому числі і судових, гарантій; повне безправ’я особистості і придушення її індивідуальності на основі визнання абсолютного пріоритету державного і суспільного над особистим, індивідуальним; повне фактичне відсторонення мас населення від реальної участі у формуванні і діяльності державних органів, у визначенні державної політики; частий відмова від проведення виборів, їх невільний і чисто декоративний характер, при відсутності у виборців реального вибору, дійсної політичної альтернативи.

3. Ставка на масове і систематичне застосування насильства аж до методів прямого терору; повна відмова від підпорядкування державної влади праву, від дотримання законності та правопорядку; широке застосування примусової праці; використання армії для вирішення внутрішніх проблем, пов’язаних із збройним придушенням опору тиранії; неправовий законодательствование, при якому цілком природні та звичайні для демократичного суспільства і держави вираження невдоволення існуючим станом речей і критика урядової політики визнаються злочином і тягнуть за собою найсуворіше кримінально-політичне переслідування.

Звичайно, не всі з наведених тут ознак тоталітарних режимів обов’язково в однаковій мірі виявляються в кожному з них. Але всі вони досить типові для тоталітаризму, хоча в кожному окремому випадку вони можуть проявлятися не в повному обсязі і більш або менш рельєфно. Тому тільки за сукупності всіх зазначених показників можна судити про те, чи відноситься дана країна до числа тоталітарних країн чи ні. Самі по собі, наприклад, встановлення диктатури, застосування насильства в державному управлінні, його неправовий характер, переслідування інакомислення або висока централізація не роблять режим тоталітарним. Інша справа, якщо все це має місце у необхідною, сутнісного взаємозв’язку з іншими наведеними рисами. Це особливо важливо мати на увазі при розмежування авторитарних і тоталітарних режимів.

Останні десятиліття, починаючи з 40-50-х рр. ознаменувалися серйозним посиленням уваги світової і нашої наукової громадськості до проблем теорії і практики тоталітаризму.* Деякі автори** вважають, що тоталітаризм — феномен XX ст. і тому неправомірно відносити до числа тоталітарних державно-політичні режими всіх попередніх епох. З цим, на наш погляд, важко беззастережно погодитися. Можна погодитися з тим, що не всякий недемократичний режим як XX ст. так і минулих століть може бути визнаний тоталітарним, а також з тим, що саме XX ст. породив тоталітаризм в його розвинених, класичних, «чистих» формах і видах. Але не можна, на наш погляд, сутнісний критерій тоталітаризму підміняти жорстко тимчасовим, вважаючи що він міг виникнути і дійсно виник тільки «на грунті обставин XX століття — колиски тоталітаризму». Така постановка питання як би з порога відкидає всяку можливість справедливого аналізу деспотичних та інших вкрай антидемократичних режимів минулого і сьогодення з метою виявлення в них спільних істотних рис.

* Див. напр. праці Ф. Хайска, X. Аренд, Р. Арона, 3. Бжезинського, К. Попнера, М. Хайдсггсра та ін. У 1993 р. у нас видано вийшов ще в 1965 р. працю Р. Арона «Демократія і тоталітаризм», а в 1996 вийшов ще в 1951 р. капітальний працю Ханна Аренд «Походження тоталітаризму» (Витоки тоталітаризму. М. 1996). З наших робіт вкажемо на: Тоталітаризм як історичний феномен. М. 1989; Тоталітаризм у Європі ХХ століття. М. 1996: Кочесоков Р. К. Феномен тоталітаризму. Ростов, 1992; Галкін А. А. Німецький фашизм. М. 1967; а також ряд робіт останніх років А. П. Бутенко, К. С. Гаджиєва, Р. Х. Шахназарова та ін

** Див. напр. Гаджієв К. С. Тоталітаризм як феномен XX століття // Питання філософії. 1992. № 2; Бутенко А. П. Соціологічні питання історії і теорії тоталітаризму // Соціологічні дослідження. 1998. № 6, та ін

Якщо ж виходити з сутнісних критеріїв, то не можна не визнати, що хоча і далеко не всі диктаторські та подібні їм режими минулого можуть бути віднесені до тоталітарних, тим не менше в цілому ряді з них (наприклад, в Спарті Стародавньої Греції, режимі Нерона в Римі, инквизиционном режимі середньовічної Іспанії, військово-поліцейський режим Пруссії та ін) важко не побачити багато сутнісні риси тоталітаризму. Тоталітаризм як одна з державних форм здатна наповнюватися різним історичним змістом. Можна, звичайно, в даному випадку використовувати по відношенню до історичного минулого і інше поняття, наприклад, «тоталітарно подібні режими», щоб відмежувати їх від тих тоталітарних режимів класичного типу, що виникли в умовах XX ст. але суть справи від цього не змінюється, бо, по суті, мова йде про класифікацію різновидів тоталітарних режимів, яка може проводитися як в широкому історичному плані, так і в рамках одного і того ж XX в. де тоталітарні режими також істотно різняться один від одного, що добре показано в книзі Р. Арона «Демократія і тоталітаризм».

Говорячи про сутність сучасного тоталітаризму, відомий дослідник політичних режимів французький соціолог і політолог Р. Арон виділяє п’ять його основних ознак. По-перше, тоталітаризм виникає в режимі, який надає якоїсь однієї партії монопольне право на політичну діяльність. По-друге, ця партія має на озброєнні (або в якості прапора) ідеологію, яку вона надає статус єдиного авторитету, а в подальшому — і офіційної державної істини. По-третє, для поширення офіційної істини держава наділяє себе винятковим правом на силовий вплив і на засоби переконання; воно керує всіма засобами масової інформації. По-четверте, більшість видів економічної і професійної діяльності знаходиться в підпорядкуванні держави і стає його частиною; оскільки держава невід’ємно від своєї ідеології, то майже на всі види діяльності накладає свій відбиток офіційна система. По-п’яте, у зв’язку з тим, що будь-яка діяльність стала державною і підпорядкованої ідеології, будь-який гріх у господарської або професійної сфері відразу ж перетворюється в ідеологічне; результат — політизація, ідеологізація всіх можливих гріхів окремої людини і, як заключний акорд, терор, одночасно поліцейський і ідеологічний.*

* Арон Р. Демократія і тоталітаризм. М. 1993. С. 230-231.

Історичний досвід, на наш погляд, говорить про те, що тоталітарний режим або його подібність може виникати як в різні історичні епохи (деякі стародавні тиранію і деспотію; середньовічні жорсткі абсолютистські та теократичні режими та ін) і на різній соціально-економічній і політико-ідеологічному грунті (фашизм в Італії 1922-1943 рр .. нацизм у Німеччині 1933-1945 рр. фашизм в Іспанії 1939-1975 рр. і сталінський режим в СРСР і ряді інших «соціалістичних» країн, де державно-політичний режим встановлювався за образом і подобою сталінського). У зв’язку з цим зазвичай розрізняються два основних види тоталітарних режимів — правоэкстремистский і левоэкстремистский. Перший втілюють перш за все зазначені вище фашистські і подібні їм режими, а другий — казармений «соціалізм»,* притаманний сталінському режиму 30-50-х рр. в СРСР, режиму Чаушеску в Румунії, тодішньому режиму в Албанії і ін

* не Можна погодитися, на наш погляд, з широким вживанням такого поняття, як тоталітарний соціалізм (див. напр. Чиркни B. E. Конституційне право зарубіжних країн). Тоталітаризм і справжній соціалізм абсолютно несумісні в своїй основі явища, у зв’язку з чим зазначене поняття виявляється настільки ж неясним, як і поняття «смажений лід». Використання в цьому зв’язку поняття соціалізм без лапок створює помилкове уявлення, що дійсний соціалізм може бути побудований тоталітарними засобами і методами. Насправді з тоталітаризмом сумісний лише лжесоциализм, квазисоциализм сталінського типу, у зв’язку з чим мова може йти лише про тоталітарний «соціалізм». Проте не можна, на наш погляд, погодитися і з досить поширеними твердженнями, ніби будь-який тоталітарний соціалізм але своєю природою і сутністю. Досить послатися па соціал-демократичну доктрину і практику соціалізму в цілому ряді країн, державно-політичні режими яких нічого спільного не мають з тоталітаризмом.

Тоталітарні режими за останні півстоліття не раз встановлювалися і багато років діяли в порівняно недавньому минулому в цілому ряді країн, що розвиваються, особливо у формі військових режимів (наприклад, Ефіопії, Кенії, Уганді, Конго, Заїр, Гвінеї, Нігерії, Гані, Центральноафриканській республіці, Непалі та ін). Сьогодні про існування тоталітарних режимів можна говорити в тій чи іншій мірі відносно КНДР, Ірану, деяких арабських держав, ряду перерахованих вище африканських країн, де досі зберігаються старі військово-поліцейські режими.

Короткий опис статті: витоки тоталітаризму

Джерело: :: § 3. Авторитарний і тоталітарний режими

Також ви можете прочитати