§ 4. Зовнішня політика Росії на сучасному етапі: останнім часом

20.09.2015

§ 4. Зовнішня політика Росії на сучасному етапі

останнім часом зовнішня політика Росії зазнала істотні ються зміни і характеризується рядом особливостей.

Зміна зовнішньої політики Росії обумовлено зміною як внутрішніх, так і зовнішніх умов, у яких знаходиться наша країна. Що стосується внутрішніх умов, то до них перш за все слід дме віднести розпад СРСР і утворення на його руїнах 15 незалеж симых держав. У зв’язку з цим і позиції Росії на міжнарод ної арені значно зменшились в порівнянні з колишнім СРСР. Разом з тим у Росії відкрився новий об’єкт зовнішньополітичної діяль ності і політики (країни колишніх союзних республік).

21 — 7935

Друга обставина зумовлено тим, що у зв’язку з перманент вим процесом реформування економічної і політичної життя країна переживає значні труднощі економічного порядку, що не дозволяє їй приділяти настільки велику увагу зовнішньої ній політиці, як це було раніше.

Третя обставина обумовлена тим, що в країні виникли міжнаціональні тертя, конфлікти і навіть військові зіткнення, про що свідчать, зокрема, події в Чечні, що також тре буде переключення уваги в політиці і політичній діяль ності.

Нарешті, четверте обставина, в якійсь мірі уравновеши-вающее колишнє, — це наявність в країні ядерної зброї, яке продовжує служити потужним фактором політики та впливу на світову обстановку.

Різко змінилися за останній час і зовнішні умови роз витку нашої країни. Це знайшло свій прояв у розпад світової системи соціалізму, припинення холодної війни, виникнення на місці двополюсного світу — однополюсного і багатополюсного і т. д.

Зміна традиційної ролі, яку грала наша країна в системі міжнародних відносин, зміна ряду парадигм минулого в системі внутрішнього і зовнішнього положення вимагають переосмислення багатьох підходів колишньої політичної думки при розгляді зі часових процесів світового розвитку.

У чому конкретно полягають особливості соціального, економічного го і політичного становища країни на рубежі століть, які можуть визначити її зовнішньополітичну діяльність на ближає ший період?

Насамперед Росія продовжує займати величезні пространст ва, які у зв’язку з зменшенням населення слабо заселені, що де гавкає особливо вразливими її межі, особливо на сході. До того ж Росія володіє величезними природними запасами, які в 6 разів перевершують запаси США і в 16-17 раз — Західної Європи, що створює можливість для активної зовнішньої економічної діяльності і в той же час таїть у собі певну небезпеку зазіхання на ці запаси з боку ворожих сил.

Великі труднощі виникають і в зв’язку з тим, що Росія фак тично позбулася багатьох своїх колишніх територій та виходів до моря, особливо на півдні і в Прибалтиці. Це ускладнює її економ-етичні зв’язку із зовнішнім світом і вимагає пошуку нових комунікаційної ді каций для налагодження взаємовигідного співробітництва з іншими країнами.

627

§ 4. Зовнішня політика Росії па сучасному етапі

Що стосується міжнародної обстановки, то, з одного боку, сле дме мати на увазі, що США і НАТО не зацікавлені в остаточне загальнообов’язкове низведении Росії до другорозрядною держави, а з дру гой — віддавати собі ясний звіт в об’єктивному посилення їх зовні політичних позицій.

Якщо сюди додати різке падіння економічного рівня в нашій країні, внутрішні міжетнічні конфлікти і противо річчю, наближення НАТО до кордонів Росії, наявність непредска зуемого мусульманського світу на півдні, то стануть зрозумілі труднощі зовнішньополітичної діяльності в нових умовах.

Великі проблеми безпеки Росії викликані також поло ження на сході країни, де знаходяться величезні території з мало чисельним населенням, а також на кордоні з Китаєм, у якому кіль кість населення приходить у все більшу суперечність з його террі ториальной недостатністю.

останнім часом посилився дисбаланс території, природних багатств і населення Росії. Виникло невідповідність може поро дить і вже породжує численні претензії до Росії зі сторо ни інших країн.

Якісні зміни геополітичної та військово-стратегічного кою ситуації в світі вимагають радикального і комплексного переос мислення всієї зовнішньополітичної лінії, заснованої на биполяр ному балансі. Сформоване невідповідність в геополітичній та демо-графічної області вимагає відновлення рівноваги, у тому числі і шляхом зовнішньополітичної діяльності.

Найважливіші проблеми зовнішньої політики Росії в сучасних умовах повинні вирішуватися шляхом не тільки активізації внешнепо політичної діяльності, але й успішного рішення економічних і соціальних проблем всередині країни. Сьогодні навіть потужна армія не може компенсувати внутрішню слабкість держави. Надійна безпека забезпечується все більше і більше не стільки армія, скільки розвитком ефективної економіки, міцністю соціальних і політичних структур. У зв’язку з цим необхідно, як ніколи, звернути увагу на впорядкування економіки і досягнення висо ких показників в її розвиток, а це в свою чергу надасть новий імпульс зовнішньополітичної діяльності, підвищенню авторитету Росії на міжнародній арені. Разом з тим необхідно домагатися подолання в країні міжнаціональних конфліктів і зміцнення внутрішньої міцності держави. Якщо ці завдання не будуть вирішені, то Росію можуть чекати нові, ще більш тяжкі і навіть трагічні наслідки.

Майже все XX століття пройшло під знаком боротьби двох суспільних систем — капіталізму і соціалізму. В результаті дра математичних подій кінця 80-х — початку 90-х років двополюсний світ розпався. Він все більше став перетворюватися в многополюсный.

На відміну від біполярності, де існував значний відрив ряду держав світу від всіх інших, для многополюсности або багатополярності характерна приблизна порівнянність можливість тей одночасно декількох держав світу. У багатополярному світі одній країні важче забезпечити своє світове панування. В таких умовах особливу роль набуває збалансованість інте ресов різних народів і держав. Роль важливого гаранта «сбалан сированного світу» могла б зіграти в таких умовах Росія харчув ложенная на євразійському просторі.

При проведенні зовнішньої політики слід враховувати небезпеку як союзу з Заходом проти так званого «ісламсько-конфуциан — ського блоку» або Китаю, так і союзу з Сходом проти Заходу. Необ ходимо пошук компромісних рішень на шляху об’єднання світової спільноти і забезпечення самостійності Росії у світовій політиці.

Короткий опис статті: зовнішня політика росії § 4. Зовнішня політика Росії на сучасному етапі: останнім часом зовнішня політика Росії зазнала істотні ються зміни і характеризується рядом особливостей.Зміна зовнішньої політики Росії обумовлено зміною як внутрішніх, так і зовнішніх умов, у яких знаходиться наша країна. Що… — — § 4. Зовнішня політика Росії на сучасному етапі: останнім часом зовнішня політика Росії зазнала істотні ються

Джерело: § 4. Зовнішня політика Росії на сучасному етапі: останнім часом зовнішня політика Росії зазнала істотні ються

Також ви можете прочитати