Марксизм і сучасність

76. Марксизм. Шпаргалка з політології

27.09.2015

Марксизм – філософське, економічне й політичне вчення, що сформувалося у середині XIX ст. Основоположниками є Маркс К. та Ф. Енгельс. Маркс і Енгельс розробили положення діалектичного матеріалізму. теорію додаткової вартості і вчення про комунізм. грунтуючись на німецької класичної філософії (Гегель, Фейєрбах і ін), англійської політекономії (Сміт, Рікардо і ін), французькою утопічному соціалізмі (Сен-Сімон, Фур’є і ін).

Принципи марксизму використовуються в комуністичний, соціал-демократичному і профспілковому рухах; деякі ідеї увійшли в науковий апарат політичної науки та інших соціальних дисциплін.

Основні ідеї марксизму:

– суспільство розглядається як організм, у структурі якого продуктивні сили, які є базисом, визначають виробничі відносини, форми власності, які, в свою чергу, обумовлюють класову структуру суспільства, політику, державу, право, мораль, філософію, релігію, мистецтво, тобто надбудову;

– єдність і взаємодію цих сфер утворюють певну суспільно-економічну формацію; їх розвиток і зміна становлять процес поступального руху суспільства;

– боротьба панівних і пригнічених класів – рушійна сила історії, а її вище вираження – соціальна революція;

– капіталізм – остання експлуататорська формація, яка створює потужні стимули розвитку суспільства, але поступово перетворюється в перешкоду його прогресу;

– в умовах капіталізму дозріває пролетаріат, свергающий панування буржуазії і встановлює свою владу;

– пролетаріат здійснить перехід до комунізму, який передбачає знищення приватної та утвердження суспільної власності, створення безкласового суспільства та умов вільного розвитку особистості.

Маркс створив теорію суспільно-економічних формацій. що розрізняються за ступенем розвитку продуктивних сил, характером соціальних відносин, політичної надбудови та ін. Вона включає: первісно-общинну, рабовладельческую, феодальну, буржуазну і прогностичну комуністичну формацію (з першою фазою соціалізму). Можливий комунізм характеризується високим рівнем розвитку продуктивних сил, науковим управлінням, гуманістичними принципами пристрою.

Марксизм справив вплив на розвиток соціальної думки XIX–XX ст. Зазнали критики багато що містилися в ньому утопічні, суперечливі уявлення. Наприклад, марксизм абсолютизує роль класової боротьби і насильства, заперечує можливість еволюції буржуазного суспільства, значення приватної власності як основи громадянського суспільства, перебільшує історичну роль пролетаріату, неадекватно тлумачить працю як джерело вартості; затверджує необхідність ліквідації парламентських інститутів і поділу влади; відкидає загальнолюдську моральність.

У цілому марксизм надавав своїм послідовникам як радикально-революційну, так і реформістську (соціал-демократичну) перспективу перетворення суспільства. В Росії після Жовтневої революції 1917 р. марксизм став догмою і служив основою комуністичного тоталітаризму.

Короткий опис статті: марксизм і сучасність

Джерело: 76. Марксизм / Шпаргалка з політології

Також ви можете прочитати