АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА, Медичний портал Приморського краю

30.09.2015

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

р. Владивосток

1.1. Справжня Антикорупційна політика (далі — «Політика») є документом крайового державного закладу охорони здоров’я «Владивостоцький пологовий будинок №1» (далі — «Установи»), що визначає ключові принципи й вимоги, спрямовані на запобігання корупції і дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, співробітниками Установи та іншими особами, які можуть діяти від імені Установи.

1.2. Політика розроблена відповідно до законодавством Російської Федерації, Алтайського краю і Статутом Установи.

1.3. Політика сформульована з урахуванням тієї обставини, що в Росії «корупцією», «корупційними діями», «корупційною діяльністю», вважається дача або одержання хабара, посередництво в дачі або одержанні хабарів, зловживання службовим становищем чи повноваженнями, комерційний підкуп, платежі для спрощення формальностей, незаконне використання посадовою особою свого становища для отримання вигоди у вигляді грошових коштів, цінностей, іншого майна, послуг, будь-яких прав для себе чи для інших осіб або незаконне надання вигоди або прав цієї особи іншими особами.

2. ЦІЛІ ПОЛІТИКИ

2.1. Політика відображає прихильність Установи, її керівництва високим етичним стандартам і принципам надання медичної допомоги населенню, а також прагнення Установи до вдосконалення корпоративної культури, наслідуванню кращих практик корпоративного управління та підтримання ділової репутації Установи на належному рівні.

2.2. Установа ставить перед собою цілі:

 • Мінімізувати ризик залучення Установи, та працівників установи незалежно від займаної посади (далі спільно — «Співробітники») в корупційну діяльність.
 • Сформувати у контрагентів, Співробітників та інших осіб однакове розуміння політики Установи про неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах.
 • Встановити обов’язок Співробітників Установи знати і дотримувати принципи і вимоги цієї Політики, ключові норми чинного антикорупційного законодавства, а також адекватні процедури по запобіганню корупції.

3.ВИКОРИСТОВУВАНІ В ПОЛІТИЦІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Корупція — зловживання службовим становищем, давання хабара, одержання хабара, зловживання повноваженнями, комерційний підкуп або інше незаконне використання фізичною особою свого посадового становища всупереч законним інтересам суспільства і держави в цілях отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, інших майнових прав для себе чи для третіх осіб або незаконне надання такої вигоди зазначеній особі іншими фізичними особами. Корупцією є також вчинення перелічених дій від імені або в інтересах юридичної особи (пункт 1 статті 1 Федерального закону від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ «Про протидію корупції»).

Протидію корупції — діяльність федеральних органів державної влади, органів державної влади суб’єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, організацій та фізичних осіб у межах їх повноважень (пункт 2 статті 1 Федерального закону від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ «Про протидію корупції»):

а) з попередження корупції, в тому числі щодо виявлення та подальшого усунення причин корупції (профілактика корупції);

б) щодо виявлення, попередження, припинення, розкриття та розслідування корупційних правопорушень (боротьба з корупцією);

в) щодо мінімізації та (або) ліквідації наслідків корупційних правопорушень.

Організація — юридична особа незалежно від форми власності, організаційно-правової форми та галузевої приналежності.

Контрагент — будь російське або іноземна юридична чи фізична особа, з яким організація вступає в договірні відносини, за винятком трудових відносин.

Хабар — отримання посадовою особою, іноземним посадовою особою чи посадовою особою міжнародної організації особисто або через посередника грошей, цінних паперів, іншого майна або у вигляді незаконних надання йому послуг майнового характеру, надання інших майнових прав за вчинення дій (бездіяльність) на користь хабародавця чи експонованих їм осіб, якщо такі дії (бездіяльність) входять у службові повноваження посадової особи або воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі.

Комерційний підкуп — незаконні передача особі, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, грошей, цінних паперів, іншого майна, надання йому послуг майнового характеру, надання інших майнових прав за вчинення дій (бездіяльності) в інтересах дає у зв’язку з займаним цією особою службовим становищем (частина 1 статті 204 Кримінального кодексу Російської Федерації).

Конфлікт інтересів — ситуація, за якої особиста зацікавленість (пряма або непряма) працівника (представника організації) впливає або може вплинути на належне виконання ним службових (трудових) обов’язків і при якій виникає або може виникнути протиріччя між особистою зацікавленістю працівника (представника організації) і правами і законними інтересами організації, здатне призвести до заподіяння шкоди правам і законним інтересам, майну та (або) ділової репутації організації, працівником (представником організації) якої він є.

Особиста зацікавленість працівника (представника організації) — зацікавленість працівника (представника організації), пов’язана з можливістю отримання працівником (представником організації) при виконанні посадових обов’язків доходів у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, інших майнових прав для себе чи для третіх осіб.

4. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1.Усі Працівники Установи повинні керуватися цією Політикою і неухильно дотримуватися її принципи і вимоги.

4.2.Головний лікар Установи відповідає за організацію всіх заходів, спрямованих на реалізацію принципів і вимог цієї Політики, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних процедур, їх впровадження і контроль.

4.3.Принципи і вимоги цієї Політики поширюються на контрагентів та Співробітників Установи, а також на інших осіб, у тих випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах з ними, в їх внутрішніх документах, або прямо випливають із закону.

5. ЧИННЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

5.1. Російське антикорупційне законодавство: Заснування і всі Співробітники повинні дотримуватися норми російського антикорупційного законодавства, встановлені, зокрема, Кримінальним кодексом Російської Федерації, Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення, закону «Про протидію корупції» та іншими нормативними актами, основними вимогами яких є заборона дачі хабарів, заборона отримання хабарів, заборона комерційного підкупу і заборона посередництва у хабарництві.

5.2. Основні принципи Федерального закону «Про протидію корупції» сформульовано як:

 • заборона дачі хабарів, тобто надання чи обіцяння надати будь-яку фінансову чи іншу вигоду/перевага з умислом спонукати будь-яку особу виконати його посадові обов’язки неналежним чином;
 • заборона отримання хабарів, тобто отримання або згоди отримати будь-яку фінансову чи іншу вигоду/перевага за виконання своїх посадових обов’язків неналежним чином;
 • заборону підкупу державних службовців, тобто надання чи обіцяння надати (прямо або через третіх осіб) державному службовцю в будь-яку фінансову чи іншу вигоду /переваги з метою вплинути на виконання його офіційних обов’язків неналежним чином;

5.3. З урахуванням викладеного всім Співробітникам Установи суворо забороняється прямо або опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей у будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг або іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

6. КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

В Установі закріплюється принцип неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах (принцип «нульової терпимості») при здійсненні повсякденної діяльності та стратегічних проектів, у тому числі у взаємодії з контрагентами, представниками органів влади, самоврядування, політичних партій, своїми Працівниками та іншими особами.

6.1. Адекватні антикорупційні процедури

Заклад розробляє та впроваджує адекватні процедури щодо запобігання корупції і контролює їх дотримання.

6.2. Перевірка контрагентів

Установа докладає максимум зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у т. ч. перевірка наявності у них власних антикорупційних процедур або політик, їх готовності дотримуватися вимоги цієї Політики і включати у договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення бізнесу і запобігання корупції.

6.3. Інформування та навчання

Установа розміщує справжню Політику у вільному доступі на корпоративному сайті в мережі Інтернет, відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає і заохочує дотримання принципів і вимог цієї Політики усіма контрагентами, своїми Працівниками та іншими особами.

6.4. Моніторинг і контроль

У зв’язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, які чинять вплив на господарську діяльність, Установа здійснює моніторинг впроваджених адекватних процедур по запобіганню корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності переглядає і вдосконалює їх.

7. ПОДАРУНКИ І ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ

7.1. Подарунки, які Співробітники від імені Установи можуть надавати іншим особам і організаціям, або які Співробітники, у зв’язку з їх роботою в Установі, можуть одержувати від інших осіб і організацій, повинні одночасно відповідати вказаним нижче критеріям:

 • бути прямо пов’язані із законними цілями діяльності Установи, наприклад, з загальнонаціональними святами, пам’ятними датами, ювілеями;
 • бути розумно обгрунтованими, відповідними і не бути предметами розкоші. Вартість подарунка не може перевищувати 3500,00 рублів;
 • не являти собою приховане винагороду за послугу, дія, бездіяльність, потурання, заступництво, надання прав, прийняття певного рішення про угоду, угоду, ліцензії, дозволи і т. п. або спробу чинити вплив на одержувача з іншої незаконної або неетичної метою;
 • не створювати репутаційного ризику для Установи, Співробітників та інших осіб у разі розкриття інформації про подарунки або представницьких витратах;
 • не суперечити принципам і вимогам цієї Політики, Кодексу ділової етики, іншими внутрішніми документами Установи і нормам чинного законодавства.

7.2. Не допускаються подарунки від імені Установи, її Співробітників і представників третім особам у вигляді грошових коштів, як готівкових, так і безготівкових, незалежно від валюти.

8. УЧАСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Установа не фінансує політичні партії, організації і рухи в цілях отримання комерційних переваг у конкретних проектах Установи.

9. ВЗАЄМОДІЯ З СПІВРОБІТНИКАМИ

9.1. Установа вимагає від своїх Співробітників дотримання цієї Політики, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги і санкції за порушення і включаючи їх в посадові обов’язки працівників медичної організації.

9.2. У Закладі організовуються безпечні, конфіденційні і доступні засоби інформування керівництва медичної організації «електронну гарячу лінію» (roddom1vlad@mail/ru);

9.3. Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими Співробітниками проводиться вступний інструктаж з положеннями цієї Політики та пов’язаних з нею документів, а для діючих Працівників проводяться періодичні інформаційні семінари в очній та/або дистанційною формою.

10. ВЗАЄМОДІЯ З ПОСЕРЕДНИКАМИ ТА ІНШИМИ ОСОБАМИ

В цілях виконання принципів і вимог, передбачених у Політиці, Установа здійснює включення антикорупційних умов (застережень) договори з посередниками, партнерами та іншими особами. Антикорупційні умови (застереження) повинні містити відомості про Політиці та системі антикорупційних процедур, що діють у Закладі, при необхідності передбачати Політику як додатки до договорів, визначати відповідальність контрагентів за недотримання принципів і вимог Політики.

11. ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КНИГ І ЗАПИСІВ

11.1. Всі фінансові операції повинні бути акуратно, правильно і з достатнім рівнем деталізації відображені в бухгалтерському обліку Установи, задокументовані і доступні для перевірки.

11.2. В Установі призначені Працівники, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством Російської Федерації, за підготовку та надання повної і достовірної бухгалтерської звітності в установлені чинним законодавством терміни.

11.3. Спотворення або фальсифікація бухгалтерської звітності Установи суворо заборонені і розцінюються як шахрайство.

12. СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕДОЛІКИ

Будь-який Працівник або інша особа у разі появи сумнівів у правомірності або відповідно цілям, принципам і вимогам Політики своїх дій, а також дій, бездіяльності або пропозицій інших Працівників, контрагентів або інших осіб, які взаємодіють з Установою, може повідомити про це «електронну гарячу лінію» (roddom1vlad@mail/ru) Установи, або своєму безпосередньому керівникові.

13. ВІДМОВА ВІД ЗАХОДІВ І САНКЦІЙ

Установа заявляє про те, що жоден Працівник не буде підданий санкціям (у тому числі звільнений, знижений на посаді, позбавлений премії), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, або якщо він відмовився дати чи отримати хабар, здійснити підкуп або надати посередництво в хабарництві.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

14.1. Всі співробітники Установи, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством Російської Федерації, за дотримання принципів і вимог цієї Політики, а також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги.

14.2. Особи, винні в порушенні вимог цієї Політики, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою медичної організації, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та з підстав, передбачених законодавством Російської Федерації, Статутом установи, локальними нормативними актами і трудовими договорами.

Короткий опис статті: політика визначення

Джерело: АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА — Медичний портал Приморського краю

Також ви можете прочитати