Бібліотека geum.ru:

26.12.2015

Каталог робіт

/ Гуманітарні
/ Ідеологія
/ Реферат

/ Фашизм як форма тоталітаризму

Арендт Х. Початку тоталітаризму// Антологія світової політичної думки. Т. 2 / Отв. ред. Т. А. Алексєєва. — М. 1997.

Арон Р. Демократія і тоталітаризм. — М. 1994.

Бердяєв Н.А. Джерела російського комунізму. – М. 1990.

Гаджієв К. С. Політична наука: Навчальний посібник. – М. 1995.

Джилас М. Обличчя тоталітаризму. — М. 1993.

Курс політології: Підручник. – 2-е вид. испр. і дод. – М. 2002.

Малько А. В. Політична та правова життя Росії: актуальні проблеми: Навчальний посібник. – М. 2000.

Мухаев Р. Т. Політологія: підручник для студентів юридичних та гуманітарних факультетів. – М. 2000.

Основи політичної науки. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Ч. 2. – М. 1995.

Політологія. Підручник для вузів / Під ред М. А. Василика. – М. 1999.

Політологія. Енциклопедичний словник. — М. 1993.

Соловйов А. В. Політологія: Політична теорія, політичні технології: Підручник для студентів вузів. – М. 2001.

Тоталітаризм у Європі ХХ ст. З історії ідеологій, рухів, режимів і їх подолання. — М. 1996.

Фрідріх К. Бжезінський З. Тоталітарна диктатура і автократія // Тоталітаризм: що це таке? Т. 2 / Ред. кіл. Л. Н. Верченов та ін. М. 1992.

Хайєк Ф. Дорога до рабства // Антологія світової політичної думки. Т. 2 / Отв. ред. Т. А. Алексєєва. М. 1997.

Витяг з роботи

1. Теоретичні основи тоталітаризму

1.1. Формування теорії тоталітаризму.

Термін «тоталітаризм» походить від латинського слова «totalis», що означає «весь», «цілий», «повний». Тоталітаризм — це повний (тотальний) контроль і жорстка регламентація з боку держави над усіма сферами життєдіяльності суспільства і кожною людиною, що спираються на засоби прямого збройного насильства. При цьому влада на всіх рівнях формується закрито, як правило, однією людиною або вузькою групою осіб з правлячої еліти. Здійснення політичного панування над всіма сферами життєдіяльності суспільства можливе лише в тому випадку, якщо влада широко використовує розвинену каральну систему, політичний терор, тотальну ідея-логічну обробку громадської думки.

Проте значно раніше тоталітаризм розвивався як напрям політичної думки, що обґрунтовує переваги етатизму (необмеженої влади держави), автократії (від грецького «самовладний», «має необмежене право»). У далекій давнині ідеї тотального підпорядкування індивіда державі були реакцією на розвинуте різноманіття людських потреб і форм поділу праці. Вважалося, що примирити різні інтереси і тим самим досягти справедливості можна лише з допомогою сильної держави, яка управлятиме усіма соціальними процесами.

Представник однієї з основних філософських шкіл Стародавнього Китаю — школи закону («фа-цзя») Шан Ян (середина 4 тис. до н. е.) зазначав, що справжня чеснота «веде своє походження від покарання». Встановлення доброчесності можливе лише «шляхом страт і примирення справедливості з насильством». Держава, по Шан Яну, функціонує на основі наступних принципів: 1) повна однодумність; 2) переважання покарань над нагородами; 3) жорстокі кари, вселяють трепет, навіть за дрібні злочини (наприклад, людина, обронивший по дорозі палаючий вуглик, карається смертю); 4) роз’єднання людей взаємною підозрілістю, стеженням і доносительством.

Автократична традиція в управлінні товариством була властива політичної думки не лише Сходу, а й Заходу. Тоталітарні ідеї виявляються в політичній філософії Платона і Аристотеля, Так, для формування морально досконалої людини, за Платоном, необхідно правильно організоване держава, яка здатна забезпечити спільне благо. Для правильно організованого держави головне полягає не в тому, «щоб лише дехто в ньому був щасливий, але так, щоб воно було щасливо усі в цілому». Заради блага цілого, тобто справедливості, забороняється або скасовується все, що порушує державну єдність: забороняється вільний пошук істини; скасовуються сім’я, приватна влас-ність, оскільки вони роз’єднують людей; держава жорстко регламентує всі сторони життя, в тому числі приватне життя, включаючи статеву; затверджується уніфікована система виховання (після народження діти не залишаються з матерями, а надходять у розпорядження спеціальних вихователів).

щоразу, коли в розвитку людського суспільства відбувалися помітні зрушення в системі поділу праці і з’являлися нові групи потреб, це призводило до певної втрати керованості соціальними процесами. Помітно ускладнене і диференційоване суспільство далеко не відразу знаходило адекватні способи регулювання, що викликало зростання соціальної напруженості. Влада на перших порах намагалися подолати виникає хаос початкового етапу структурних змін системи простими рішеннями, пошуком ідеї, здатної об’єднати всі групи суспільства. Так відбувалося теоретичне прирощення ідей тоталітаризму.

Пізніше, на початку XX ст. тоталітарна думка втілилася в політичну практику у ряді країн, що дозволило систематизувати і виділити ознаки тоталітаризму, сформулювати його видову специфіку. Правда, практика соціально-економічного і політико-культурного розвитку тоталітарних систем привела ряд вчених до висновку про те, що тоталітаризм являє собою не тільки політичний режим, але і певний тип суспільної системи. Однак домінуючою у політичній науці є трактування його як політичного режиму.

Термін «тоталітаризм» з’явився в 20-х роках XX століття в Італії, в політичному словнику соціалістів. Його широко використовував Беніто Муссоліні(1883-1945) — глава італійської фашистської партії та італійського фашистського уряду в 1922-1943 рр .. який надавав йому позитивний сенс у своїй теорії «органистского держави» (stato totalitario), що втілює міць офіційної влади і покликаного забезпечити високу ступінь згуртування держави і суспільства. Муссоліні казав: «Ми першими заявили, що чим складніше стає цивілізація, тим більше обмежується свобода особистості. »

У більш широкому сенсі покладена в основу даної теорії ідея всесильної і всепоглинаючої влади розроблялася теоретиками фашизму Дж. Джентіле і А. Розенбергом, зустрічалася у політичних творах «лівих комуністів», Л. Троцького. Паралельно представники «євразійського» течії (М. Трубецькой, П. Савицький) виробили концепцію «ідеї-правительки», освещавшую встановлення сильної і жорстокої по відношенню до ворогів держави влади. Наполеглива апеляція до сильної і могутньої держави сприяла залученню до теоретичну інтерпретацію цих ідеальних політичних порядків і праць этатистского змісту, зокрема, Платона з його характеристикою «тиранії» або творів Гегеля, Т. Гоббс, Т. Мора, створили моделі сильного і досконалого держави. Але найбільш глибоко пропонувалася система влади описана в антиутопиях Дж. Оруелла, О. Хакслі, Тобто Замятіна, які у своїх художніх творах дали точний образ суспільства, зазнала абсолютного насильства влади.

Однак найсерйозніші теоретичні спроби концептуальної інтерпретації цього політичного устрою суспільства були зроблені вже в повоєнний час і ґрунтувалися на описі склалися в дійсності гітлерівського режиму в Німеччині та сталінського СРСР. Так, в 1944 р. Ф. Хайєк написав знамениту «Дорогу до рабства», в 1951 р. вийшла книга X. Арендт «Походження тоталітаризму», а через чотири роки американські вчені К. Фрідріх і 3. Бжезинський опублікували свою працю «Тоталітарна диктатура і автократія». У цих роботах вперше була зроблена спроба систематизувати ознаки тоталітарної влади, розкрити взаємодію соціальних і політичних структур у цих товариствах, визначити тенденції та перспективи розвитку даного типу політики.

зокрема, Ханна Арендт стверджувала, що нацизм і сталінізм — нова сучасна форма держави. Тоталітаризм прагне до тотального панування всередині країни і за її межами. В якості характерних рис тоталітаризму виділяла єдину ідеологію і терор.

Причинами виникнення тоталітаризму вона називала імперіалізм, поро-дивший расистські рухи і претензію на світову експансію, перетворення європейського товариства в товариство людей, настільки одиноких і дезорієнтованих, що їх можна було легко мобілізувати за допомогою ідеології.

Згодом на базі все більш широкого включення в аналіз тоталітаризму різноманітних історичних та політичних джерел в науці склалося декілька підходів до його трактування. Ряд вчених, які посіли найбільш радикальні позиції, не відносили тоталітаризм до наукових категорій, вбачаючи в ньому нехай і нову, але всього лише метафору для відображення диктатур. Іншими словами, вони розглядали тоталітаризм як засіб художнього відображення добре відомих у теорії явищ. Інші науковці, як, наприклад, Л. Гумільов, розділяючи подібні подання, не вважають тоталітаризм якоюсь особливою політичною системою, і навіть системою взагалі, вбачаючи в ньому «антисистемні» якості або властивості антигомеостатичности, тобто наявність здатності до збереження внутрішньої цілісності тільки під впливом систематичного насильства.

І все ж більшість вчених вважали, що концепт тоталітаризму все ж теоретично описує реальні політичні порядки. Однак ряд вчених бачили в ньому лише різновид авторитарної політичної системи. Американський історик А. Янів представив тоталітаризм як вияв універсальних, общеродовых властивостей державної влади, яка постійно намагається розширити свої повноваження за рахунок суспільства, нав’язування йому своїх «послуг» по керівництву і управлінню. Найбільш яскраві історичні приклади такої експансії держави, його прагнення до всевладдя бачилися в намірах перської монархії на захоплення грецьких республік, в настанні Оттоманської імперії (XV—XVI ст.), в розширенні абсолютизму в європейських монархіях XVIII сторіччя і т. д. Даний підхід в цілому дозволяв розглядати гітлерівський і сталінський режими як звичайні форми прояву тенденції до перманентної тиранії держави.

Тим не менш, поряд з такими підходами, більшість вчених дотримується думки, що тоталітаризм являє собою досить специфічну систему організації політичної влади, відповідну певним соціально-економічним зв’язкам і відносинам. Як вважав М. Симон, використання самого терміна «тоталітаризм» взагалі має сенс тільки в тому випадку, якщо не підганяти під нього всі різновиди політичних диктатур. Тому перед вченими і стоїть завдання розкрити базові, системні риси даного типу організації влади, усвідомити ті історичні умови, при яких можливо виникнення даних політичних порядків.

Короткий опис статті: ханна арендт витоки тоталітаризму Магазин готових робіт пропонує готові дипломні і курсові роботи, реферати, дисертації | Бібліотека geum.ru готові дипломні роботи, готові курсові роботи скачати реферати, дисертації

Джерело: Бібліотека geum.ru:
Каталог робіт

/ Гуманітарні
/ Ідеологія
/ Реферат

/ Фашизм як форма тоталітаризму

Також ви можете прочитати