Економіка. Реферати з економіки. Економіка.Марксизм.Курсова[1].

30.09.2015

Завантажити

Введення …………………………………………………………………………..3

Умови виникнення марксизму……………………………………………. 4

Марксизм як наукова теорія……………………………………………………8

Маркс К. про долі капіталізму: прихильники і противники………………. 11

Висновок……………………………………………………………………….20

Бібліографічний список……………………………………………………..21

Введення.

Економічна наука в її класичному і сучасному вигляді не може слугувати ні захисту, ні спростуванням вчення Маркса. У неї немає для цього необхідних аргументів, бо Маркс не був економістом в прямому сенсі цього слова, у всякому разі, не вважав себе таким. Інакше як зрозуміти підзаголовок «Капіталу» — «Критика політичної економії»? Пояснимо його суть на прикладі іншої великої книги — «Критики чистого розуму» В. Канта. Вона присвячена, зокрема, вирішення питання про те, як можуть існувати математика і фізика. Але нікому в голову не приходило називати цю книгу математичним або фізичною роботою. Для математиків або фізиків того часу сказане Кантом про простір і час, діючої причини і т. д. було не просто сумнівним, але і легко опровержимым. Проте жоден з них не зміг би допомогою математичних чи фізичних доводів спростувати те, заради чого ця книга була написана. Адже Кант хотів довести, що ніяка наука не може відповісти на кінцеві цілі і запити людського розуму, оскільки ці відповіді лежать за межами доступного науці досвіду — у сфері свободи. Щось подібне спробував обґрунтувати і Маркс, але тільки по відношенню до економічної науки. Його «Капітал. Критика політичної економії» можна було б назвати також «критикою економічного розуму». Слово «критика» тут треба розуміти не в сенсі заперечення економічної науки, а в сенсі встановлення її розумних кордонів і меж.

Умови виникнення марксизму.

Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. У цей час відбувалося загострення соціальних і економічних протиріч капіталізму породили потребу у створенні наукової теорії.

Виникнення вчення Маркса К. було пов’язано з певним етапом розвитку суспільства взагалі та його економічної бази, зокрема. Розуміння особливостей цього періоду принципово важливо для адекватного сприйняття марксизму.

Ця епоха характеризувалася високим динамізмом розвитку продуктивних сил і всього життя суспільства. У першій половині XIX ст. стало ясно, що старий світ, в якому покоління змінювали один одного, залишаючи незмінним уклад життя, пішов у минуле. Економічне зростання перетворився на характерну рису нового часу. В його основі лежав технічний прогрес, запровадження у виробництво принципово нових технологій. Розвиток промисловості стало найважливішим фактором економічного прогресу. А. Сміт писав свою знамениту працю у другій половині XVIII століття, ще не бачив особливої, пріоритетної ролі промисловості в забезпеченні економічного зростання; для нього найбільш шанованою галуззю було сільське господарство[1].

Інакше йшла справа в середині XIX століття. До цього часу провідна роль промисловості стала для всіх очевидною. Нові реалії зумовили два центральних виведення Маркса. Розвиток промисловості — атрибут соціально-економічного прогресу. На авансцену історії виходить промисловий пролетаріат. Він стає провідною соціальною силою в суспільному розвитку.

Зубожіння трудящих як наслідок розвитку капіталізму представлялося однією з найважливіших особливостей нового часу. Ця теза — один з найбільш суперечливих в теорії Маркса, але в той же час він і один з найважливіших у марксистській ідеології. Погіршення становища трудящих вважалося очевидним фактом протягом першої половини життя Маркса, приблизно до 1860-х років. Саме в цей період закладалися основи і формувався світогляд творців нового вчення. Вдумливий дослідник не міг обійти дану проблему. Про зубожіння трудящих писали рішуче все — публіцисти, урядовці, найближчий друг і співавтор Маркса Ф. Енгельс. Роботу «Становище робітничого класу в Англії», написану в 1844 — 1845 роках, Маркс назвав геніальною[2]. Енгельс став займатися економічними проблемами раніше Маркса, саме він пробудив у Маркса інтерес до них.

Обмеженість потреб непривілейованого стану (більшості населення) була важливою особливістю доіндустріальної та індустріальної епох. Потреби індивіда розглядалися як простий і універсальний (властивий всім людям) набір умов, необхідних для підтримки їх життєдіяльності. Їжа, одяг, засоби для підтримки сім’ї — до цього в основному зводилося те, що могло знадобитися людині.

Концентрація і централізація виробництва явно позначилися в XIX ст. як домінуючі тенденції. Вони підкріпили теза про поляризації сил у капіталістичному суспільстві, пролетаризації більшості і збагачення меншості, підрив політичної бази капіталістичного панування.

Панування поглядів, які передбачали монізм світоустрою, що було зумовлено великими відкриттями XVIII-XIX ст. Прогрес науки свідчив про принципову єдність світу, його еволюції згідно з універсальними законами природи. Це спонукало до спроб побудувати настільки ж універсальні закони суспільного розвитку. Їх пошуком активно займалася німецька філософія. Аналогічну завдання поставив її наступник — К. Маркс.

Отже, чинником формування марксизму і його теорія «наукового соціалізму» були об’єктивні економічні й особливо соціальні процеси в країнах Західної Європи в кінці XVIII — першій половині XX ст. протягом багатьох століть у країнах Західної Європи панували феодальні відносини, традиційне аграрне суспільство, земля була головним джерелом існування і багатства людей. Але з’явилися мануфактури, бурхливо розвивалася торгівля, почалася промислова революція. Все це породило ряд хворобливих процесів, пов’язаних з ліквідацією колишніх традиційних форм дрібного виробництва, багато ремісники втратили роботу. Однак зростало число фабрик і заводів, де використовувався колективна праця, зміцнювалося поділ праці, більш жорстким ставав відбір робочої сили, збільшувалася соціальна диференціація в суспільстві.

Тодішні рівень соціально-економічного розвитку, відсутність демократичних засад, слабкість громадянського суспільства дозволяли власникам факторів виробництва нещадно експлуатувати працівників, встановлюючи 12-14-годинний робочий день без вихідних, використовувати дитячу працю. Анархічна конкуренція супроводжувалася Періодичними кризами перевиробництва, масової і хронічним безробіттям, стримуванням заробітної плати на рівні значно нижче прожиткового мінімуму.

Проаналізувавши цю ситуацію, Маркс і Енгельс обгрунтували свою теорію класової боротьби і зубожіння пролетаріату, створили теорію додаткової вартості, висунули тезу про підпорядкування праці капіталом, про зростання органічної будови капіталу та неминучості надвиробництва і економічних криз. До цього додалася теорія концентрації виробництва і капіталу, коли великі підприємства поглинають дрібні, а все багатство зосереджується у все меншого і меншого кількості власників. При цьому вони виходили з росту чисельності пролетаріату, його свідомості і організованості, коли робітник та капіталіст виявляються в «одному човні», але більш сильний робочий ліквідує визискувача і в кінцевому рахунку бере на себе управління виробництвом і суспільством нібито в інтересах усіх трудящих. Маркс і Енгельс вважали, що ніякі реформи капіталісту і капіталізму не допоможуть. Мета у них була одна — довести об’єктивну неминучість соціалістичної революції і експропріації буржуазії як класу. Революційний ниспровергающий імпульс лежить в основі всієї економічної теорії марксизму.

Нарешті, не можна забувати про фактори практичної політики. У середині XIX століття на політичну арену західноєвропейських країн виходять пролетаріат, соціалістичні партії. Перші рядки «Маніфесту. » про об’єднання сил старої Європи «для священного цькування цього привида»[3] не були перебільшенням молодих ентузіастів. Революції 1848 р. потрясли основи європейського світопорядку. У Франції соціалісти були близькі до захоплення влади, переворот Луї — Наполеона 2 грудня 1851 р. запобіг соціалістичний переворот[4]. У контексті особливостей епохи, її матеріальних тенденцій і ідеологічний пошуків і треба оцінювати головні доктринальні установки основоположників «наукового комунізму».

Марксизм як наукова теорія.

Й. Шумпетер у свій час звернув увагу на нерозривний зв’язок у марксизмі елементів наукової теорії та світської релігії. Науковий характер, опора на великий фактичний матеріал, теоретичні побудови надають марксизму переконливість. Елементи світської релігії — пояснення світового устрою, прогноз розвитку, керівництво до практичним діям, міркування на тему добра і зла — роблять його особливо привабливим[5]. Він же відзначав, що марксизм пропонує молодій людині, яка не володіє системними поглядами на взаємозв’язку суспільних процесів, цілісне уявлення про будову світу, закони його розвитку, моральному боргу.

Як наука про суспільство марксизм включає наступні компоненти:

— економічна теорія, що охоплює мікроекономіку (перші розділи 1-го тому і деякі глави 3-го тому «Капіталу») і макроекономіку (2-й і 3-й томи «Капіталу»);

— філософія історії, або теорія суспільного розвитку, викладена в таких роботах, як «Маніфест Комуністичної партії», «До критики політичної економії», окремі глави 1-го тома «Капіталу», а також у ряді робіт Ф. Енгельс (насамперед «Анти-Дюрінг»);

— теорія класової боротьби і революції цьому присвячені «Маніфест Комуністичної партії», «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта», «Громадянська війна у Франції», а також роботи Ф. Енгельса «Положення робочого класу в Англії», «Селянська війна в Німеччині» та ін;

— теорія економічної історії як переломлення філософії історії і теорії класової боротьби до розвитку економічних інститутів і народного господарства як такого («До критики політичної економії», окремі глави «Капіталу», ряд статей і листів);

— історія економічної думки, викладена в «Капіталі» і особливо в «Теорії додаткової вартості».

Наведений список не повний, але він дає уявлення про марксизм як про соціальній доктрині.

Економічна теорія Маркса К. у вузькому сенсі (мікро — та макроекономіка) менш цікава сама по собі, так як вона, по суті, лише стала логічним завершенням рикардианства. Маркс, сприйнявши роботи Д. Рікардо як останнє слово економічної науки, висміяв деяких послідовників і вульгаризаторов класичної школи і спробував застосувати класичний аналіз до опису сучасної йому економічної системи. До моменту їх публікації побудови Маркса виглядали вже кілька застарілими. До цього часу вже вийшли в світ перші роботи представників австрійської школи, виконані в рамках суб’єктивної теорії цінності, опубліковані продовжують і розвивають класичну традицію праці Д. С. Мілля, в яких він робить серйозний крок за кордону рікардіанську світу. В цьому сенсі взагалі марксистська політекономія мала обмежену наукову значимість. Її практичний сенс полягав у створенні доктринальної бази для обґрунтування «класової боротьби пролетаріату».

Свою мету Маркс бачив не в створенні якоїсь нової економічної теорії, а в доказі того, що такі її основоположні категорії, як товар, гроші, додаткова вартість, капітал і т. д. в яких зафіксовані панують у сучасному суспільстві економічні відносини, не є абсолютними істинами, вірними для всіх часів і народів. У кращому випадку вони є відносними істинами, які працюють лише в певному історичному діапазоні. Тому їх не можна поширювати на всю людську історію, бачити в них ключ до пояснення будь-якого суспільства, робити базовими для всієї історичної науки.

Ні первісне суспільство, ні Схід, ні навіть античність і середньовіччя в уявленні Маркса не можуть бути повністю виведені з одного лише економічного підстави, їх не можна до кінця зрозуміти і описати на мові економічної науки. Тому Маркс і відносив їх до підготовчих щаблях становлення суспільно — економічної формації, яка тільки на етапі капіталізму отримує повний розвиток. Лише на цьому етапі система товарно — грошових відносин повною мірою бере на себе функцію економічного базису суспільства, а політична економія — функцію основної форми наукового знання про це суспільстві, знання, так би мовити, його «анатомії». Бо світу поки невідома якась інша економічна наука, предметом якої була б економіка не товарно — грошового типу. Чи означає це, що і вся подальша історія може бути представлена в поняттях цієї науки?

Маркс, як всі добре знають, був насамперед критиком капіталізму. Але капіталізм критикували і до Маркса. Не він перший заговорив про класову боротьбу, революції, навіть про диктатуру пролетаріату. І не з нього починається історія соціалістичної і комуністичної думки. Новизна і оригінальність Маркса полягала в тому методі, який він використовував для своєї критики капіталізму. Цей метод можна назвати соціально-критичним, діалектичним, але найправильніше — історичним. «. Наш метод, — писав Маркс у «Запровадження» до «Критики політичної економії», — показує ті пункти, де має бути включено історичний розгляд предмета. «.

У чому особливість критики капіталізму Марксом? Вона звернена не до самого капіталізму, як його можна безпосередньо спостерігати в дійсності, а до його відображення у суспільній свідомості, насамперед у свідомості вчених і мислителів, які намагаються виразити істину капіталізму мовою науки. І такою наукою є для Маркса політична економія. Якщо Маркса періоду «Маніфесту» ще можна вважати просто критиком капіталізму, то в «Капіталі» критика капіталізму переростає у нього в критику політичної економії — науки про капіталізм. І сенс цієї критики полягає в доказі того, що наука ця не є наукою на всі часи, не може брати на себе місію пояснення всієї людської історії — як минулої, так і майбутньої. Іншими словами, сама економічна наука повинна бути зрозуміла у своїх історичних межах як історично особлива, по ніяк не всезагальна форма наукового знання про суспільство. Маркс, зрозуміло, не заперечував можливості розвитку економічної теорії, хоча і схилявся до думки, що це розвиток піде, швидше, у бік вульгаризації класичної політичної економії. У всякому разі, він ставив питання не про розвиток цієї теорії, а про її право на існування за межами капіталістичного способу виробництва.

Маркс К. про долі капіталізму: прихильники і противники.

У XX ст. намітилися дві лінії розвитку марксизму. Умовно їх можна визначити як ревізіоністську і ортодоксальну, хоча не можна говорити, що прихильники першої розвивали марксове вчення, а прихильники другий — прагнули зберегти його в первозданній чистоті. Розвивали марксизм і ті, і інші. І ті, і інші вносили до вчення модифікації, які, ймовірно, викликало б бурхливу незгоду основоположників. Відмінність полягає в іншому. Одна група дослідників та політиків намагалася вносити зміни в доктрину по мірі появи нових реалій, викликів сучасного світу. Інша група, що зберігала в недоторканності кожну букву текстів основоположників, прагнула до такої інтерпретації Маркса, яка забезпечувала б прихід і утримання влади партією, яка сповідує марксистську ідеологію. Реалізація обох підходів була справою непростою.

«Ревізіоністи» зосередили свою увагу на аналізі новітніх реалій, пропонували нові ідеї, відповідаючі логіці початкового навчання, але при цьому учитывавшие відбуваються в розвинених країнах зміни. Останні вимагають перегляду багатьох класичних постулатів, включав головні: про зубожіння широких народних мас і поляризації багатства і бідності («закон капіталістичного накопичення»), про обов’язковість захоплення влади пролетаріатом в результаті революції і встановлення диктатури пролетаріату, про скасування приватної власності («експропріацію експропріаторів»), ліквідації держави. Перегляд цих установок провокує звинувачення в опортунізмі і ревізіонізмі, однак дозволяє зберігати вплив на широкі верстви населення, реалізовувати марксистські в своїй основі ідеї при формуванні соціалістичного уряду. Ряди ревізіоністів наприкінці ХІХ ст. розширюються, причому ті, хто недавно звинувачував колег по партії в опортунізмі, пізніше самі опинялися «ворогами» в очах ортодоксів. Класичний приклад подібної долі — До Каутський, спочатку під оплески ортодоксів боровся з опортунізмом Е. Бернштейна, а потім сам став жертвою аналогічних звинувачень. Та ж доля чекала Р. Плеханова, багатьох інших російських марксистів.

Ортодокси в марксизмі були схильні до його «творчому розвитку» нітрохи не в меншій мірі, але розвиток це було продиктовано логікою боротьби за владу. Історію ортодоксального марксизму (або марксизму-ленінізму) можна розмежувати на періоди — до і після захоплення політичної влади в 1917 р. Опозиційна (підпільна) партія позиціонувала себе як жорсткого захисника марксизму в його незмінному вигляді. Більшовики на чолі з В. Леніним боролися з будь-якими спробами перегляду марксистської доктрини у галузі філософії, економіки або політичної теорії. Заклопотаний інтерпретацією очевидних фактів швидкого зростання капіталістичної економіки Ленін доводив, що це зростання не скасовує початкових марксовых історичних висновків. Такий хід подій призводить до ще більшого загострення суперечностей і до загнивання швидко зростаючої системи.

Після захоплення влади більшовиками марксистська доктрина зазнає разючі перетворення. Більшовики як жорсткі прагматики, які не бажають повторити трагічну долю якобінців, йдуть на будь-які політичні кроки, щоб утримати політичну владу. Позиції змінюються швидко, часом на протилежні. Підтверджується теза Енгельса: «Як це зазвичай буває, коли влада потрапляє в руки доктринеров, і ті, і інші робили, за іронією історії, якраз зворотне тому, що їм наказувала доктрина їх школи»[6]. Все це відбувається з використанням словесної еквілібристики («пари фокуснических фраз»).

У сучасному світі офіційний марксизм, представлений лівими політиками і теоретиками, відчуває себе некомфортно. Впало те, що протягом десятиліть виступало нехай і не до кінця переконливим, але наочним підтвердженням історичної правоти «революційного марксизму» — світова комуністична система. Довгострокові тенденції розвитку світу суперечать початковим положенням марксизму — принаймні, в тому вигляді, в якому він сприймався лівими протягом останніх 100-120 років. Дійсно, в непросте становище потрапили офіційні марксистські теоретики: багато фундаментальні тенденції світового розвитку не вкладаються в «прокрустове ложе» лівої ідеології. Ясно, що для об’єктивного аналізу треба розділити методологію і віру. А зробити це важко. Звідси догматизм, неможливість повноцінного аналізу з використанням марксистської методології.

Короткий опис статті: марксизм економіка StudFiles — Все для навчання. файлоаый архів, лабораторні роботи, лаби, типові розрахунки, курсовики, доповіді, реферати, конспекти, методичні вказівки, методички, посібники, студенти

Джерело: Економіка / Реферати з економіки / Економіка/Марксизм/Курсова[1].doc — StudFiles

Також ви можете прочитати