Філософія марксизму, Основні особливості марксистської філософії

16.09.2015

Основні особливості марксистської філософії

Марксизм як економічна, соціально-політична, філософська теорія, ідеологія пролетаріату вінік в 40-і роки XIX століття в Німеччині, у відповідь на суспільну потребу в теоретичному обгрунтуванні нового суспільно-політичного руху -робітничого руху. Основоположники марксизму Карл Маркс і Фрідріх Енгельс були не тільки теоретиками, але і організаторами боротьби пролетаріату за свої права.

Карл Генріх Маркс (1818-1883) народився в сім’ї адвоката, після закінчення Трірської гімназії вчився на юридичному факультеті Боннського і Берлінського університетів, де займався в основному історією і філософією. По закінченні Берлінського університету здобувши диплом доктора філософії. Робота в «Рейнській газеті», де Маркс був редактором, дозволила йому вивчити реальні процеси життя і дійти висновку про провідну роль економічних відносин у суспільному житті. У 1843 році Маркс одружився на подрузі дитинства Женні фон Вестфален, яка стала йому вірним помічником і соратником. Влітку 1844 року в Парижі відбулася історична зустріч Маркса і Енгельса, на якій з’ясувалася єдність їх поглядів і життєвих цілей, і почалася віддана дружба, яка тривала потім сорок років. Маркс за свої демократичні погляди і революційну діяльність все життя був переслідуваний владою, жив у Франції, Бельгії, Великобританії. Скрізь він займався організацією соціалістичного, комуністичного руху і науковою працею. Помер Маркс від тяжкої хвороби в 1883 році і був похований у Лондоні.

Основні роботи Карла Маркса: «До критики Гегелівської філософії права», «Економічно-філософські рукописи», «Святе сімейство», «Тези про Фейєрбаха», «Німецька ідеологія», «Убогість філософії», «Маніфест Комуністичної партії», «Класова боротьба у Франції», «Капітал», «Критика Готської програми».

Фрідріх Енгельс (1820-1895) народився в сім’ї текстильного фабриканта, вчився в школі, потім у гімназії. На настійну вимогу батька змушений був залишити гімназію за рік до закінчення і зайнятися вивченням комерційної справи. У 1838-44 роках працював у торговельній конторі, відбував військову повинність, попутно займаючись самоосвітою. У 1842-44 роках переходити із революційно-демократичних до комуністичних позицій. Після зустрічі з К. Марксом він включається в активну діяльність по поширенню нового світогляду. Разом з Марксом вони пишуть ряд робіт, які обґрунтовують комуністичний рух. Енгельс поєднав наукову працю, революційну діяльність і роботу на підприємствах своєї сім’ї. Завдяки останній він мав можливість допомагати сім’ї Маркса, яка дуже часто терпіла нестатки. Після смерті К. Маркса Енгельс продовжив гігантську працю по підготовці до видання іншого і третього томів «Капіталу», написавши ряд своїх оригінальних творів, вів активну пропаганду марксизму. Помер Енгельс у 1895 році. Відповідно до його волі, після кремації урна з його прахом була опущена в морі біля Істборна, улюбленого місця відпочинку Енгельса на південний березі Англії.

Основні роботи Ф. Енгельса: «Положення робітничого класу в Англії», «Святе сімейство», «Німецька ідеологія», «Маніфест Комуністичної партії», «Анти-Дюрінг», «Діалектика природи», «Походження сім’ї, власності власності і держави», «Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії» .

Головна ідея марксизму — ідея революційного практичного перетворення людиною світу. Із цієї головної ідеї випливають основні особливості марксистської філософії.

Філософія марксизму — це діалектичний матеріалізм. Революційна теорія взяла на озброєння революційний діалектичний метод, відповідно до якого все в світі піддається зміні і розвитку. У матеріалістичній діалектиці джерелом розвитку світу є не дух, ідея (як було представлено в класичному ідеалізмі), а сам світ, реальні протиріччя, які об’єктивно існують у ньому. Саморозвиток світу є причиною розвитку пізнання, духу, а не навпаки. Таким чином, виключивши ідею творця, деміурга, а також думку про зовнішнє першоджерело розвитку світу Маркс і Енгельс відобразили об’єктивний світ (матерію) як саморухомий процес, перебороли метафізичний, механічний характер матеріалізму і витворили нову історичну форму матеріалізму — діалектичний матеріалізм.

Ідея революційної зміни світу дозволила по-новому представити процес пізнання. Активність суб’суб’єкта в пізнанні розуміється не як теоретична, а, насамперед, як практична активність. Людина пізнає про’єкт, включаючи його в сферу своєї практичної життєдіяльності і у практиці доводити істинність, об’єктивність свого пізнання. Раніше пізнання і практика розглядалися як два різнопланових, протилежних роду діяльності. Про’єднавши їх, ввівши категорію «практика» у гносеологію Маркс і Енгельс представили нове діалектико-матеріалістичне трактування основних протиріч процесу пізнання (. про це в темі «Гносеологічні проблеми у філософії»).

К. Марксом і Ф. Енгельсом уперше було здійснене матеріалістичне пояснення історії, відповідно до якого дійсна причини історичного розвитку лежати не в сфері духу, держави, права, моралі, а у сфері реальної практичної життєдіяльності людей. Якщо у Гегеля історія представлена як процес саморозвитку і самопізнання світового духу, то в марксизмі розвиток суспільства — це природничо-історичний (тобто, той, який відбувається за об’єктивних законах) процес зміни способів виробництва або суспільно-економічних формацій. Ще в одній з ранніх своїх робіт «До критики гегелівської філософії права» К. Маркс доходити висновку; то не держава визначає громадянська суспільство, а навпаки, громадянська суспільство (тобто сукупність живих людських індивідуумів, їх практична діяльність) визначає державу, тобто економіка в остаточному підсумку визначає політику.

Суспільний прогрес, зміст і мета історії трактується в марксизмі як процес присвоєння людиною власної справжньої людської сутності в результаті приречення всіх форм відчуження1 цієї сутності. Якщо Гегель знищення відчуження трактує як духовний акт, який здійснює філософ (уособлення універсального розуму); Фейєрбах корінь зла бачить у релігійному відчуженні, то Маркс головним видом відчуження вважає відчуження праці. Комуністичний ідеал у марксизмі — це знищення відчуження, тобто перетворення праці в процесі вільної, творчої самореалізації людини. Знищення власності пріватної К. Маркс вважав за необхідною, але не достатньою умовою руху до комунізму. Із революційно-практичної позиції трактується і сутність самої філософії. Філософія, згідно Марксу, приходити в цей світ не для чистого споглядання, а для зміни, перетворення його. У знаменитій 11-ій тезі, в «Тезах про Фейєрбаха» Маркс пише: «Філософи літе різними способами пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його**.

Короткий опис статті: марксизм і сучасність Навчальні матеріали, навчальна література, Філософія марксизму, Основні особливості марксистської філософії —

Джерело: Філософія марксизму, Основні особливості марксистської філософії — Філософія — Навчальні матеріали онлайн

Також ви можете прочитати