Філософія. Основні ідеї і принципи.

04.10.2015

[завантажити] Переглядів: 1223 Скачали: 607

Ракитов А. В. – редактор.

Філософія. Основні ідеї та принципи. Популі. нарис / Під заг. ред. А. В. Ракитова.— 2-е вид. переробкою, і дод.— М. Политиздат, 1990.— 368 с. Нумерація сторінок відповідає друкованому оригіналу.

Мої коментарі:

Один з перших підручників з філософії, який вийшов в епоху «перебудови» М. С. Горбачова, який намагався подолати ідеологічний марксистсько-ленінський бар’єр, нав’язуваний суспільству десятиліття. Я починав вивчати філософію по цій книзі. Цим підручником не дали назви «підручник» або «навчальний посібник» — це популярний нарис. Позначився вплив вмираючої марксистсько-ленінської ідеології. Що забороняли в той час? Заборонялося все, що не було висвітлено ім’ям Леніна і Маркса. Тим не менш, у цьому підручнику багато завуальованій марксистсько-ленінської ідеології, тому в даний час цей підручник вважаю застарілим. Він може бути цікавий як приклад зміни суспільної свідомості в ту вже дуже далеку епоху, коли робилися боязкі спроби осмислення світу поза тоталітарної по суті ідеології марксизму-ленінізму.

Коментарі видавництва або автора:

У книзі викладаються основи філософії, методології пізнання і діяльності, філософські проблеми природничих і суспільних наук, дається аналіз основних рис сучасної немарксистській філософії. Автори розглядають революційні зміни, що відбуваються в радянському суспільстві, нові явища в науці, можливості інформатизації суспільства, закономірності переходу до нової цивілізації, шляхи формування творчої особистості. Книга написана живою мовою і містить багату інформацію про розвиток Всесвіту, суспільства, культури. Розрахована на широке коло читачів.

Зміст (зміст):

ЗАПРОШЕННЯ ДО ФІЛОСОФІЇ 1. Сова Мінерви 2. Проблеми, предмет і метод філософії 3. Генезис і розвиток філософії 4. Філософія і перебудова: зіткнення з дійсністю РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ Глава I. МАТЕРІАЛЬНІСТЬ СВІТУ 1. Поняття буття 2. Філософські вчення про матеріальність світу 3. Революція в природознавстві й філософська категорія матерії 4. Матерія і рух 5. Простір і час Глава II. МАТЕРІЯ І СВІДОМІСТЬ 1. Погляди на свідомість в історії філософії 2. Відображення в неорганічній і органічній природі 3. Природа свідомості Глава III. СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ І СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ 1. Пояснення суспільного життя в домарксистской філософії 2. Революційний переворот в розумінні суспільства 3. Основні форми суспільної свідомості 4. Відносна самостійність свідомості; індивідуальне й суспільне свідомість Глава IV. ЄДНІСТЬ І РІЗНОМАНІТТЯ СВІТУ 1. Пошуки єдності в багатогранному 2. Діалектичний матеріалізм про єдність і різноманіття світу 3. Поняття, що розкривають єдність і взаємозв’язок у природі, суспільстві і мисленні Глава V. СУСПІЛЬСТВО. ФОРМИ І ЗМІСТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 1. Мислителі минулого про виникнення суспільства 2. Поняття суспільно-економічної формації 3. Продуктивні сили і виробничі відносини 4. Базис і надбудова РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ Розділ VI. ІДЕЯ РОЗВИТКУ. ЗАКОН ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ 1. Виникнення діалектики як теорії розвитку 2. Принцип розвитку і сучасна наука 3. Необхідність і випадковість 4. Закон заперечення заперечення Глава VII. ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС, ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ 1. Трактування історичного розвитку в домарксистской філософії 2. Діалектика необхідності і свободи; особистість і суспільство 3. Логічний і історичний методи вивчення суспільного розвитку Глава VIII. СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС 1. Ідея прогресу в історії філософії 2. Критерій прогресу Глава IX. ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ. ЗАКОН ЄДНОСТІ І БОРОТЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ 1. Сумісні протилежності? 2. Дві концепції джерела розвитку 3. Суб’єктивна та об’єктивна діалектика Глава X. СОЦІАЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ, КЛАСИ І ДЕРЖАВА 1. Походження і сутність класів та держави 2. Соціальні протиріччя і класова боротьба 3. Історичні типи держав і форми правління 4. Про зміну соціально-класової структури і характер суперечностей у соціалістичному суспільстві Глава XI. ФОРМИ РОЗВИТКУ. ЗАКОН ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ І ВЗАИМОПЕРЕХОДА КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ЗМІН 1. Безперервне і прерывное в природі, суспільстві і мисленні 2. Взаємозв’язок безперервних змін і стрибків 3. Дві концепції співвідношення кількості і якості 4. Закон взаємозв’язку кількісних і якісних змін і їх переходу один в одного Глава XII. ЕВОЛЮЦІЙНІ І РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ У СУСПІЛЬСТВІ 1. Еволюція і революція як історичні явища 2. Основні типи і види революційних змін 3. Реформа і революція: діалектика перебудови РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ ТА ДІЇ Глава XIII. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ 1. Що значить знати? 2. Структура і процес пізнання 3. Об’єктивна, абсолютна і відносна істини Глава XIV. МЕТОДИ І СУТНІСТЬ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 1. Специфіка наукового пізнання 2. Універсальні методи пізнання 3. Математизація наукового пізнання Глава XV. НАУКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 1. Розвиток науки і розвиток суспільства 2. Людина, наука, технологія 3. Інформатизація, інформаційна технологія, інформаційне суспільство 4. Сучасна наука і нові методологічні тенденції Глава XVI. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА 1. Феномен культури 2. Типологія культур 3. Рушійні сили розвитку культури Глава XVII. ЛЮДИНА І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 1. Людина і структура світу, в якому він живе 2. Екологічна свідомість та самозбереження людини 3. Філософський погляд на демографічну проблему 4. Проблеми війни і миру

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму Розглядаються загальні питання філософії. Підручник 90-х років минулого століття в даний час застарів Філософія, суспільне буття, свідомість, діалектика, матерія

Джерело: Філософія. Основні ідеї та принципи.

Також ви можете прочитати