Марксистська економічна теорія, Студопедия

14.09.2015

Марксистська економічна теорія

Читайте також:

Основоположники — німецький економіст і соціолог Карл Маркс (1818 — 1883), його соратник Фрідріх Энгелъс (1820 — 1895) та їхні послідовники обгрунтували необхідність не тільки економічного, але і класового підходу до дослідження закономірностей суспільного розвитку.

К. Маркс довів до рівня наукової теорії ідею класиків політичної економії про двоїстий характер праці (в їхніх працях не було чіткого поділу споживної вартості та вартості, абстрактної і конкретної праці).

Він встановив, що обмін є істотною умовою перетворення продукту праці на товар, визначення вартості товару, його реалізації.

К. Маркс виділив поняття середньої ринкової вартості товару, навколо якої коливаються ціни під впливом попиту та пропозиції.

Маркс К. — новому визначив предмет політичної економії, яка повинна вивчати не лише закони розподілу виробленого продукту (як вважав Д. Рікардо), але і безпосереднього виробництва, обміну та споживання, досліджувати виробничі відносини між людьми у всіх сферах і фазах суспільного відтворення у взаємодії з розвитком виробничих сил.

Він зазначив прогресивну роль акціонерної власності і довів також переваги колективних форм виробництва над індивідуальними, приватними, обґрунтував об’єктивно неминуче зростання ролі крупних підприємств і процес виникнення монополій, а також зростання економічної ролі держави в умовах капіталізму.

Разом з Ф. Енгельсом К. Маркс розкрив діалектику форм власності (індивідуальної, акціонерної, державної), відродження індивідуального привласнення на основі колективної праці.

К. Маркс створив теорію економічних криз, схеми відтворення, а також вчення про суспільно — економічної формації, причини їх зміни на основі розвитку внутрішніх суперечностей. К. Маркс розкрив сутність абсолютної ренти, обґрунтував теорію ціни виробництва і дав загальну характеристику капіталістичної експлуатації.

Проте марксистське економічне вчення не позбавлене недоліків.

1) непослідовне, значною мірою, одностороннє застосування закону єдності і боротьби протилежностей у відносинах між двома основними класами буржуазного суспільства.

2) ігноруючи вимогу основного закону діалектики будь-яке явище розглядали з позиції єдності і боротьби протилежних сторін.

3) основоположники марксизму — ленінізму наголошували лише на боротьбі, зазначаючи, що розв’язання суперечності між основними класами буржуазного суспільства можливе лише внаслідок знищення одного класу іншим.

4) марксисти недооцінили роль приватної трудової власності у реалізації сутнісних сил людини. Їх розвиток вони вважали несумісним з існуванням приватної власності.

5) марксистська теорія переоцінює роль великого виробництва в економіці суспільства, значення процесу витіснення дрібного виробництва великим.

6) необґрунтовано абсолютизується роль державної власності в будівництві нового ладу.

7) К. Маркс помилково вважав, що соціалізм несумісний з товарно — грошовими відносинами. Цих поглядів дотримувався спочатку і в. І. Ленін, але змінив їх в останні роки життя.

8) Маркс і Енгельс недостатньо уваги приділяли закону попиту та пропозиції, вплив суб’єктивних оцінок споживачів, у тому числі поведінки споживачів, на процес ціноутворення.

9) К. Маркс необґрунтовано вважав джерелом вартості лише працю найманих працівників, ігноруючи при цьому працю підприємців.

Марксистська політична економія стала базовою основою однойменних навчальних курсів, які викладаються в соціалістичних країнах до середини 90-х років XX століття.

Неокласичний напрям

Класична політична економія не створила цілісного вчення про ринкову систему ведення господарства. Цей пробіл — своєму заповнила австрійська школа економічної теорії. Її заснували професори Віденського університету Карл Менгер (1840 — 1921), Ойген Бем — Баверк (1851 — 1914) і Фрідріх фон Візер (1851 — 1926).

Об’єкт дослідження неокласичної економічної теорії — поведінка Homo economicus — «людини економічної», що як продавець робочої сили, споживача або підприємця намагається максимізувати свій дохід, звести до мінімуму затрати (чи зусилля).

Основною категорією аналізу прихильники неокласичної економічної теорії вважають граничну корисність, протиставляючи її теорії трудової вартості. Вартість товару вони визначають корисністю останнього, найменш необхідного предмету споживання, тобто граничною корисністю.

Основоположник американської школи економічної теорії Джон Бейтс Кларк (1847 — 1938) доповнив концепцію австрійських учених своєю теорією граничної продуктивності праці та капіталу і прямо протиставив цю теорію політекономічному вчення про додаткової вартості. Доходи робітників і бізнесменів, на думку Дж.Б. Кларка, відповідають реальному внеску праці та капіталу в кінцевий продукт виробництва, що веде до гармонії класових інтересів капіталістів і робітників (теорія граничної продуктивності факторів).

Введення в теорію граничних величин призвело до виникнення математичної школи в економіці (англійський вчений У. Джевонс, швейцарський економіст М. Е. Л. Вальрас, італійський дослідник Б. Парето). За допомогою математичних методів вдалось відкрити багато функціональні (кількісні) математичні залежності у виробництві, споживанні та ринку. Таким способом шукаємо оптимальні варіанти використання виробничих можливостей при обмежених ресурсах.

Короткий опис статті: марксизм економіка

Джерело: Марксистська економічна теорія — Студопедия

Також ви можете прочитати