Марксистська економічна теорія

20.09.2015

і сучасність — Курсова теорія

Марксистська економічна теорія та сучасність

1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ «КАПІТАЛУ» МАРКСА К. 5

2. ЕКОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ К. МАРКСА 15

3. ОЦІНКА МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 22

ВИСНОВОК 23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

Вступ

Вивчення економічної теорії в її розвитку має в умовах сучас-менной російської дійсності виняткове значення. Насамперед це пов’язано з кризою, яку переживає вітчизняна наука, істота-вавшая досить довго в жорстких рамках марксистської доктрини. Развивав-шаяся кілька ізольовано від світової економічної думки, вона не мо-жет відповісти сьогодні на багато найгостріші питання, що виникли при реформи-ектування економічної системи. Для знаходження правильних відповідей необ-хідно, як мінімум, познайомитися з досягненнями сучасної світової еко-номічної теорії.

Освоєння досягнень світової економічної думки може бути продук-тивним, а в специфічних російських умовах, можливо, єдино правильним, як історії становлення того, що і називається сучасної еко-номічної теорії. У цьому випадку економічна теорія набуває ту рель-ефность, наочність, простоту, які необхідні для відбору, класифі-кації, селекції, серйозної оцінки економічних доктрин на предмет їх практичного використання в перехідній вітчизняній економіці при ви-розробці ефективної економічної політики.

На перший погляд, визначення предмета історії економічної науки не становить особливої праці: це хронологічний опис, включає більш або менш розлогі коментарі найбільш продуктивних спроб ство-ня все більш точних і правильних економічних поглядів, що володіють зростаючої пояснює і предсказательная силою.

Однак таке розуміння історії економічної науки вимагає мень-шою мірою уточнень. Насамперед, протягом століть періодично змінювалося поняття предмета економічної теорії. У XVIII столітті і в першій по-ловине XIX століття предметом економічної науки було вивчення «природи і причин багатства народів» (А. Сміт). В останній чверті XIX століття економі-чна теорія стала визначатися як наука про людську поведінку, переслідуван-дующем певні конкретні цілі (наприклад, отримання максимально можливої прибутку) і використовує обмежені (як правило, альтернативою-тивні) ресурси. У XX столітті поступово склалося поділ економічної теорії на мікроекономіку, досліджує умови і способи поведінки від-ділових економічних суб’єктів (фізичних і юридичних осіб), і макро-економіку, вивчає економічну поведінку «в цілому».

Змінилася і дослідницька парадигма. Від фізіократів і А. Сміта до монетаристів (М Фрідмен) панувала рівноважна парадигма еконо-мічної теорії, згідно з якою рівновагу, як би воно не визначалося, являє собою основний (типовий) стан економіки, відхилення від якого випадкові і поступово зникають.

Розходження в предметі дослідження і парадигматической спрямовано-сті роблять дуже важким завдання зіставлення поглядів різних дослід-ників і встановлення прогресу в історії економічної думки. На перший погляд, прогрес в економічній науці очевидний. Більш пізні економічно-льної теорії використовують, як правило, більш досконалі статистичні та аналітичні методи, їх мову більш розроблено. Вони здатні вирішувати завдання-чі, недоступні їх попередникам. Однак, якщо прогрес в економічній-ської науці настільки відчутний, то взагалі навіщо вивчати історію економічної науки? Для економії часу цілком достатньо взяти останні, і тому самі правильні (щодо минулої історії), економічні погляди. Багато практичні дослідники саме так і роблять.

Проблема, однак, полягає в тому, що прогрес в історії економічної ської теорії — двоїстий і невизначений. Більш ранні і більш пізні економічні теорії часто виявляються непорівнянними, що відносяться до раз-особистих економічних систем, до різних «зрізах» економічної реально-сті. Тому більш пізні економічні теорії не стільки вчинені по відношенню до кращим з ранніх теорій, скільки іншим теоріям про іншому предметі дослідження.

2. Економічне дослідження К. Маркса

З точки зору економічного вчення Маркса К. вирішальне значення має перший том. У ньому він намагається розкрити сутність капіталізму. Завер-шує його висновком про неминучість загибелі капіталізму.

Висновки К. Маркса, що характеризують глибинні основи капіталізму, не є результатом аналізу капіталістичного способу виробництва, а предметом цього аналізу. Вони відомі заздалегідь. К. Маркс починає з сутності-сті, потім переходить до аналізу дійсності.

I тому він починає з аналізу товару. Товар він розглядає як економі-логічну клітинку буржуазного суспільства. Товар — це продукт праці, произве-жений для обміну. Він володіє двома властивостями: споживчою цінно-стю і цінністю.

Цінність — це внутрішня властивість товару, яке ніяк безпосередній-але людям з’явитися не може. На поверхні воно постає у формі мінової цін-ності. Вона проходить 4 етапи:

? проста (випадкова);

? повна (розгорнута);

? загальна;

? грошова.

Грошовим вираженням цінності є ціна.

Всі товари як цінності є згустки громадської праці. Як спожи-тільні цінності, товари якісно різнорідні і кількісно несопос-тавимы. Як цінності, товари однорідні і кількісно порівнянні. Від-сюди, кожен товар у К. Маркса має абсолютну цінність, рівну витрат суспільної праці на його виробництво. Отже товари обмінюють-ся за витратами суспільної праці.

У К. Маркса середній суспільна праця в одиницю часу створює одну і ту ж цінність і заходом цієї цінності є 1 годину.

Список літератури

1. Блауг М Економічна думка в ретроспективі. – М. 1989.

2. Ильенков Е. В. Діалектика абстрактного і конкретного в «Капіталі» Мар-кса. — М. 1960.

3. Костюк Ст. Н. Історія економічних вчень. – М. 2004.

4. Кузьмін В. П. Принцип системності в теорії і методології К. Маркса. — М. 1986

5. Маркс К. Капітал. – М. 1972.

6. Маркс К. Енгельс Ф. Твори. М. 1955

Короткий опис статті: марксистська література Марксистська економічна теорія
і сучасність — написана у 2006 році. Обсяг творчої роботи — 35 сторінок. курсова робота, курсова, готовий курсова, Марксистська економічна

Джерело: Марксистська економічна теорія
і сучасність — Курсова теорія

Також ви можете прочитати