Марксизм і сучасне економічне мислення.

19.09.2015

Марксизм і сучасне економічне мислення.

Марксизм — це закономірний етап пізнання дійсності, що відповідає вимогами часу й відповідними соціальними інтересами. Деякі викладені Марксом ідеї, що їх західні дослідники оголошували не тільки помилковими, а й шкідливими, насправді належали не йому, а Адаму Сміту, Гегеля, Жан-Жаку Руссо, Сен-Сімон.

Так, основна політична ідея марксистського вчення про примат суспільного над особистим, яка стала наріжним каменем побудови соціалізму в СРСР, належала не Марксу, а Сен-Симон і позитивистський історико-материалистичний філософії. Ця філософія, яка визнавала творцем суспільної дійсності історію, не бачила в окремому індивідуумів сили, здатної впливати на історичний процес.

Загальна критична оцінка марксистського вчення зумовлена не його економічним змістом, а тими ідеологічними підходами, що певною мірою визначили і напрямки дослідження, і суть багатьох його узагальнень. Якби не радикальні послідовники марксизму, то сьогодні, мабуть, його сприймали б як науковий напрям, що доповнював і Завершував розвиток класичної політичної економії.

Розвинувши рикардианську теорію вартості, Маркс зміг дати відповідь на питання про джерело доходів у суспільстві, тобто логічно вирішити з позиції трудової теорії вартості проблему, яка не знайшла розв’язання у класиків. Абстрактні узагальнення, зроблені ним, якщо не в усьому відповідали дійсності, то хоча б не суперечили їй, даючи одночасно можливість детально проаналізувати окремі сторони суспільно-економічних процесів.

Саме виходячи з абстракцій, Маркс показує роль додаткової вартості (що, на його думку, виступає у формі прибутку) як визначального чинника розвитку капіталізму, основи його відтворення, його рушійної сили, стимулу впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Саме з допомогою абстракцій він досліджує механізм відновлення економічної рівноваги ще до того, як проаналізує вплив попиту та пропозиції на процес формування цін. Хіба не такі ж висновки згодом стануть основою кейнсіанської вчення?

Теорії формування цін і прибутку в умовах вільної конкуренції, земельної ренти, позичкового відсотка, викладені в третьому томі «Капіталу», є прикладом досконалого поєднання логіки абстракты — них узагальнень та моделювання економічних процесів і рекомендуються для вивчення у навчальних закладах у контексті неоклассичних теорій.

Визнаним вкладом в економічну науку є теорія реалізації Маркса, яку було також сформульовано з позицій трудової теорії вартості. Маркс не наполягає на абсолютизація вартісних показників, він указує лише на те, що вони відображають тенденцію, котра є об’єктивною і спричиняє обов’язкові наслідки на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Він пояснює природу циклічності, криз надвиробництва, визначає фази циклу, аналізує наслідки цих явищ. Усе це високо оцінюється сучасною економічною наукою.

Схеми реалізації суспільного продукту, в яких відображено рух усіх частин вартості створеного продукту, є значним внеском у дослідження проблеми пропорційності, тобто рівноваги суспільного виробництва. Висновки, зроблені Марксом, взяли на озброєння не тільки ортодоксальні марксисти. Його теза про визначальну роль виробництва засобів виробництва та їх розподілу по виробництву і розподілу предметів споживання є вихідним для багатьох сучасних (особливо кейнсіанської) теорій.

На основі теоретичних абстракцій Маркс створив широку загальну картину капіталістичного відтворення і його факторів. В рамках теорії розширеного відтворення капіталу він зробив ряд висновків щодо накопичення, його визначальної ролі і факторів, висновків, які є актуальними і сьогодні, коли мова йде про проблеми економічного зростання та його джерел, про роль ефективного попиту та інвестицій.

Методологічні підходи до визначення пропорцій суспільного виробництва, сформульовані Марксом у його схемах відтворення, було використано для побудови балансів народного господарства у вигляді таблиць типу «витрати-випуск», запропонованих Ст. Леонтьєва. Висновки з теорії будови капіталу, яка розглядала зростання органічної будови капіталу як наслідок науково-технічного прогресу і розвитку продуктивних сил, повторюються в сучасних неокласичної і кейнсіанської теорії економічного зростання. Недооцінка категорії органічної будови капіталу довгий час була причиною недостовірності висновків, сформульованих на базі виробничої функції.

Узагалі, марксистська економічна теорія містить цілу низку науково обґрунтованих висновків, що характеризують закономірності функціонування капіталістичного ринкового господарства, зокрема ідеї про ринкову ціну рівноваги, формування середньої норми прибутку, визначення ролі конкуренції, внеску капіталізму в розвиток продуктивних сил та ін

Загальна оцінка марксистського вчення має враховувати і його помітний внесок у розвиток системного аналізу. Звичайно, не можна вважати цілком вичерпним погляд Маркса на визначення проблем капіталістичного виробництва лише крізь призму соціальних, класових відносин, однак вплив цих відносин на стабільність економіки та суспільства є безперечним, що, зрештою, визнає сучасна економічна наука.

Нині марксистсько-економічне вчення знов опинилося в центрі уваги західних дослідників, які намагаються переглянути доктрину Маркса та формалізувати її з допомогою економіко-математичного моделювання.

Однак не завжди ці спроби є вдалими, оскільки більшість вирішуваних Марксом проблем за своєю природою не піддаються кількісному аналізу.

Маркс і його послідовники у своїх дослідженнях відштовхувались від трудової теорії вартості, критикуючи теорію граничної корисності, теорію факторів виробництва. Але в сучасному макроекономічному аналізі ці теорії посідають чільне місце саме тому, що марксистська трудова теорія вартості не може бути базою для прикладних досліджень, не дає можливості простежити з допомогою кількісних показників і зобразити у вигляді лінійних моделей процеси нагромадження, розподілу суспільного продукту, економічного зростання, закономірності й фактори ціноутворення, тобто процес відновлення економічної рівноваги.

У Маркса визначення вартості легко зв’язується з визначення —

співвідношенням ціни та доходів, оскільки грунтується на визнанні лише одного фактора виробництва, а сучасна економічна думка базується на багатофакторний аналіз. Серед цих факторів — праця, капітал, земля, підприємницькі здібності. Тому в центрі дослідження виявляється вже не вартість, а ціна та її зміни під впливом змін у розвитку факторів. За капіталізму рух товарів відбувається не за вартістю, а за цінами, які постійно відхиляються від вартості.

Сам Маркс визнав це у третьому томі «Капіталу», сформулювавши вчення про ціну виробництва, в якому стверджував, що ціни формуються під впливом інших, ніж вартість, факторів, а вартість є лише однією з характеристик природи цін. Цю закономірність ураховує сучасна економічна наука, яка позитивно сприймає висновки марксистської теорії цін, але досліджує фактори їх формування з позиції теорії граничної корисності і факторів виробництва.

Звичайно, марксистсько-економічне вчення містить і багато помилкових висновків. Але, зрештою, це притаманне будь-якій теорії. Однак ідеї марксизму було певною мірою випробуваний на практиці, тому сьогодні їх можна оцінити досить вичерпно.

Економічна теорія Маркса була спрямована на обгрунтування висновку про капіталізм, його зумовлену негативними закономірностями розвитку цього суспільного ладу. Проблеми капіталістичної економіки (кризи, анархія, інфляція, безробіття), на думку марксистів, не можуть бути вирішені в межах капіталізму, оскільки є наслідком ринкової форми організації господарства, породжуються приватною формою власності.

Треба підкреслити, що цей висновок сучасна економічна теорія Заходу зовсім не відкидає.

Навпаки, визнаючи справедливість твердження про недоліки ринкової економіки, сучасна економічна наука шукає способи розв’язання її проблем. Інша справа, що марксизм запропонував власні методи розв’язання проблем капіталістичного суспільства, які передбачали, як наполягали революціонери-марксисти, тільки революційне перетворення, тільки соціальну революцію. Проте неупереджений аналіз наукової спадщини Маркса свідчить, що це не зовсім так.

Політична сторона вчення Маркса і Енгельса є суперечливою, її не обґрунтоване з такою логікою, як економічну доктрину. Це, по суті, окремі міркування з приводу соціалізму і шляхів його становлення, які не доводяться і не аналізуються. Їх послідовники, які називали себе марксистамы, охочіше акцентували увагу на ідеях Маркса-політика, ніж Маркса-вченого, тому «підганяли» економічне вчення під потреби ідеології.

Офіційною комуністичною доктриною було взято на озброєння з вчення Маркса все те, що, хоча б частково, або за формою, збігалося з декларованою метою, підтверджувало і виправдовувало б теорію побудови шляхом насильства нового, справедливого суспільства.

Тому без уваги послідовників марксизму залишилося те, що Маркс у своїх працях розглядає два шляхи переходу до соціалізму як більш справедливого суспільного ладу — революційний і еволюційний.

Хоча у багатьох своїх працях він передбачає революційне знищення капіталізму, у першому варіанті «Капіталу» ( «Економічних рукописах 1857-1861 рр») Маркс аналізує перехід до нового суспільного ладу еволюційним шляхом — через розвиток науки і техніки, які повинні досягти рівня, коли вартість, як породження живої праці, відімре і всі суспільні відносини вимушено наберуть іншої форми. Організація суспільної праці у формі протилежної капіталу і найманої праці, являє собою останню щабель розвитку вартісних відносин і заснованого на вартості виробництва. Передумовою цього останнього ступеня є і продовжує залишатися маса безпосереднього робочого часу, кількість витраченої праці, як вирішального фактора виробництва багатства. Але з розвитком великої промисловості створення дійсного багатства стає менш залежним від робочого часу і кількості витраченої праці, ніж від могутності тих агентів, що приводяться в рух протягом робочого часу,залежать від загального рівня науки та прогресу техніки або від застосу вання цієї науки до виробництва ».

Офіційна комуністична доктрина, цитуючи «Маніфест Комуністичної партії», звертала увагу на те, що завдання комуністів полягає у скасуванні приватної власності, але повністю ігнорувала уточнення, що мова йде про буржуазну приватну власність, тобто таку, яка визначає форми виробництва і розподілу, при яких є антагонізм класів і експлуатація праці.

Тезу про державну форму власності, що часто трапляється у Маркса, також є неоднозначною, адже він писав, що бюрократія має в своєму володінні державу, це і є її приватна власність». Розглядаючи державу як механізм диктату одного з класів суспільства, Маркс звичайно мав на увазі, що її існування є тимчасовим, отже, державна форма власності також є скороминущою.

Однозначним і категоричним був лише висновок про об’єктивну необхідність цих перетворень. Ортодоксальні послідовники марксизму тільки це і взяли на озброєння і зробили все, аби втілити в життя. Проте ідеї Маркса-політика виявилися значно менш життєздатними, ніж ідеї Маркса-економіста. Внесок марксистсько економічної теорії в науку визнано економістами всіх поколінь і всіх наукових напрямків. Багатьма аспектами теоретико-економічної концепції, запропонованої Марксом, науковці користуються досі, бо ця концепція є логічною, побудованою з допомогою методу, який базувався на принципах диалектичности та історичності, поєднання теорії та практики, зіставлення та порівняння, використання статистики та моделювання. У багатьох випадках Маркс був провісником сучасних економічних теорій. Тому марксистсько економічну теорію можна вважати плідним напрямком розвитку економічної думки.

Короткий опис статті: марксизм економіка

Джерело: Марксизм і сучасне економічне мислення.

Також ви можете прочитати