МАРКСИЗМ: широкий конгло-мерат різних теорій, вчень, напрямків

25.09.2015

МАРКСИЗМ

— широкий конгло-мерат різних теорій, вчень, напрямків, так або інакше пов’язаних з вченням Маркса К. Ф. і Ен-гельса. Являє собою комплекс поглядів економічних, філософських, політичних. У своєму розвитку пройшов кілька етапів. В останній третині XIX ст. завоював провідне місце у соціалістичному русі (період створення 1-го Ін-тернационала). Потім відбулася дивергенція на реформістський крило європейської соціал-демократії і радикальне (більшовизм, маоїзм і ін). У цій якості марксизм широко поширився в багатьох країнах і завоював величезний вплив у світі, але в кінці XX століття у зв’язку з катастрофою так званого «реального соціалізму» (в СРСР і інших країнах) прийшов до ідейного кризи. Паралельно в країнах Заходу отримав значний розвиток так званий академічний марксизм, у ряді аспектів змінив вчення Маркса, але разом з тим займається теоретичною розробкою піднятих марксизмом на-учних проблем.

Марксизм-ленінізм — система економічних, соціально-політичних і філософських поглядів, ви-ступила в XX ст. як мировоззре-ня робочого класу і наука про закони розвитку суспільства, приро-ди, мислення, про закони революція-ційної боротьби пролетаріату і всіх трудящих за повалення ка-питализма і побудова социали-стического суспільства. Ідеологічна основа багатьох комунікаційної ді-стических і соціал-демократичних партій. Стрижень теорії — твердження історичної місії пролетаріату. На базі з-зданного в XIX ст. вчення Маркса К. розвинена в. І. Леніним і його послідовниками стосовно до нових історичних умов.

Габріель МАРСЕЛЬ (1889— 1973) — французький філософ і письменник, представник так званого християнського экзи-стенциализма. Філософські твори Р. Марселя — насамперед «Бути і Мати» (1935), а також «Homo viator» (1946) і «Таємниця Буття» (1951) — присвячені можливості людини знайти трансценденцию. Подібно Ж. Маритену, Р. Марсель вважає сенсом людського життя подолання своєї обмеженості, прорив до Абсолюту. Але на відміну від Ж. Марітена, Р. Марсель не довіряє раціонального мислення взагалі, і Фома Аквінський не є для нього авторитетом. Таємниця людського існування — буття — противопостав-ся «конкретної ситуації» існування людини у світі,

яка включає в себе думки, почуття, речі — все, що пов’язано з «про-ладанием». Здавалося б, безглузда повсякденність ніяк не пов’язана з вищим сенсом, з Богом. Але Р. Марсель оптимістичний: свобода, пов’язана з самою ситуацією вибору (вважається, що в цьому істотно суттєва відмінність філософії Р. Марселя від екзистенціалізму Ж. П. Сартра), з цінністю «наявних» елементів ситуації, призводить чоло-століття до зустрічі з Богом. Після появи папської енцикліки «Humani generis» (1950), засуджує всякий екзистенціалізм, Р. Марсель відмовитися вається від назви «Християнський гуманізм» і швидше схильний називатися неосократиком, головною темою міркувань якого стано-ся майевтика — метод отриман-ня дозволу проблеми в містерію, що для Р. Марселя означало перехід від біс-смысленного і тривожного сьогодення до благоговійної надії.

Короткий опис статті: філософія марксизму коротко МАРКСИЗМ: — широкий конгло-мерат різних теорій, вчень, напрямків, так або інакше пов’язаних з вченням К.Маркса та Ф. Ен-гельса. Являє собою комплекс поглядів економічних, філософських, політичних. У своєму розвитку пройшов кілька етапів. В … — — — бібліотека InLib МАРКСИЗМ: — широкий конгло-мерат різних теорій, вчень, напрямків, так чи книга підручник безкоштовно наука

Джерело: МАРКСИЗМ: — широкий конгло-мерат різних теорій, вчень, напрямків, так або

Також ви можете прочитати