НАЦІЯ як субєкт політики. Політика. KakProsto.ru: як просто зробити

24.09.2015

Нація як суб’єкт політики

Термін нація має різне трактування. Він може позначати населення країни (або сама держава), так і етнічну спільність. Сучасне розуміння нації склалося в період Великої французької революції, коли почала формуватися національна самосвідомість. Французькі революціонери характеризували себе як патріотів, відповідно, саме громадянська ідентичність лягла в основу формування нації. З тих пір нація розуміється як історично сформована спільність людей на основі економіки, мови, території та психології, а також особливостей культури.

Деякі вчені вважають, що нації не можна вважати реальними суб’єктами політичних процесів. На їхню думку, нації — штучно сконструйовані політичними елітами освіти, обмежені в межах держави. Проте навряд чи можна погодитися з подібною позицією. Так як національний аспект нерідко є основою пропонованих вимог до держави. Саме національна ідея стала провідною для активізації рухів проти гноблення і рабства, утворення національних держав.

У сучасному політичному житті національні проблеми відіграють важливу роль. У їх числі, суверенний розвиток, рівність націй, невідчужувані права націй (на самовизначення, на самоідентифікацію тощо). Національні питання можуть сприяти зростанню рівня політичної участі, вони відіграють помітну роль в партійній боротьбі, в процесі формування політичних інститутів.

Нації можуть сприяти вирішенню інших важливих соціально-політичних завдань. Зокрема, вони можуть сприяти підвищенню культурного рівня певної нації, або їх соціальної захищеності. Іншими вірогідними цілями національних рухів є поширення національної ідентичності (наприклад, за рахунок відкриття шкіл з навчанням національною мовою), розширення прав на особливі форми політичного представництва, а також законодавчі ініціативи.

Існує навіть окрема ідеологія — націоналізм, лейтмотивом якого виступає захист інтересів національних спільностей при взаємодії з державною владою. Дана ідеологія активізується в складні моментів історичного розвитку держави, коли необхідно забезпечити високу згуртованість суспільства і його складових частин. Іноді націоналізм може набувати крайню форму, яка відстоює тезу про перевагу однієї нації над іншою.

Нації є одночасно суб’єктами і об’єктами політики. Однак роль націй неоднакова. Виходячи з займаної ними позиції, розрізняють нації панівні і пригноблені. Перші володіють усім спектром політичних ресурсів. При реалізації своїх політичних цілей вони можуть спиратися на армію, державні органи, ЗМІ та інші Пригноблені нації виступають як суб’єкти політики, так як вони протистоять панівним націям. Ігнорування їх інтересів може привести до серйозних негативних наслідків для стабільності суспільства.

Національні і міжнаціональні відносини не існують у чистому вигляді. В межах націй існують різні соціальні верстви і групи, що робить їх тісно взаємопов’язаними з політичними та економічними аспектами.

Важливе значення націй у політичному житті обумовлює той факт, що багато політиків і руху використовують національне питання як свій козир у політичній боротьбі.

Короткий опис статті: суб’єкти політики Нація є одним з найбільш важливих суб’єктів політики. Національному питанню приділяється суттєва увага в політичних програмах партій, незалежно від їх спектру. Нації часто є ініціаторами політичних змін. нація, націоналізм, специфіка нації, суб’єкт політики, політичні суб’єкти

Джерело: НАЦІЯ як суб’єкт політики :: Політика :: KakProsto.ru: як просто зробити все

Також ви можете прочитати