Основні ідеї марксистської філософії, реферат . завантажити

03.10.2015

Основні ідеї марксистської філософії

Опис.

Актуальним завданням для сьогоднішнього марксизму є звільнення від догм і пристосування до сучасної епохи, облік результатів науково-технічної революції і реальності постіндустріального суспільства.

Витяг з роботи.

Введення

Марксизм формувався як цілісне вчення в органічній єдності всіх його складових частин. Філософія марксизму виступає як науковий метод пізнання й перетворення світу. Серцевину, суть філософії утворюють дослідження класичних філософських питань, що концентруються навколо відносин людини до світу, відносин людей між собою і природи (сутності) людини. Виділяють два етапи розвитку марксизму – «ранній» і «пізній». Для «раннього» – характерні спроби розробки цілісного світогляду переважно засобами філософського аналізу. «Пізній» – тут замість абстрактної конструкції людини і його сутнісних сил склалася більш конкретна, заснована на вивченні економічної і соціальної структури суспільства.

Марксистська філософія була створена спільно двома німецькими вченими Карлом Марксом (1818 – 1883) і Фрідріхом Енгельсом (1820 – 1895) у другій половині XIX ст. і є складовою частиною більш широкого вчення – марксизму, який поряд з філософією включає в себе економіку (політекономія) і соціально-політичну проблематику (науковий комунізм).

Філософія марксизму дала відповіді на багато пекучі питання свого часу. Вона отримала широке розповсюдження (вийшла за межі Німеччини, стала інтернаціональною) у світі та завоювала велику популярність в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.

У ряді країн (СРСР, соціалістичні країни Східної Європи, Азії і Африки) марксистська філософія була зведена в ранг офіційної державної ідеології і була перетворена в догму.

Актуальним завданням для сьогоднішнього марксизму є звільнення від догм і пристосування до сучасної епохи, облік результатів науково-технічної революції і реальності постіндустріального суспільства.

Мета контрольної роботи – вивчити історію виникнення та основні принципи марксистської філософії.

Виходячи з мети, необхідно виконати ряд завдань, а саме, вивчити:

історію виникнення філософії марксизму;

основні ідеї марксистської філософії;

концепцію людини в марксистській філософії.

 1. Формування марксистської філософії

Марксизм в цілому і марксистська Філософія як його складова частина виникли в 40-х роках 19 ст. коли пролетаріат виступив на історичну арену як самостійна політична сила. Розробка марксистської філософії була обумовлена науково-теоретичної, соціально-економічної і безпосередньо політичною необхідністю. Виникнення марксизму було науковим відповіддю на питання, висунуті всім ходом розвитку суспільної практики і логікою руху людських знань. Маркс і Енгельс, піддавши глибокому та всебічному аналізу соціальну дійсність, на основі засвоєння і критичної переробки всього позитивного, що було створено до них в області філософії, суспільних та природничих наук, створили якісно новий світогляд – світогляд робочого класу, який став філософською основою теорії наукового комунізму і практики революційного робочого руху. Безпосередніми ідейними джерелами формування марксизму були найголовніші філософські, економічні та політичні вчення кінця 18-1-ї половини 19 ст. В ідеалістичній діалектиці Гегеля Маркс і Енгельс розкрили революційні моменти – ідею історичного розвитку і принцип суперечності як його рушійну силу. Важливу роль у формуванні марксизму зіграло матеріалістичне вчення Фейєрбаха. Одним з джерел марксизму були ідеї класична буржуазна політична економії (А. Сміт, Д. Рікардо та ін), праці соціалістів-утопістів (К. А. Сен-Сімон, Ш. Фур’є, Р. Оуен та ін) і французьких істориків часів Реставрації (Ж. Тьєррі„ Філософія Гізо, Філософія Мінье). Природознавчими передумовами формування марксистської філософії з’явилися досягнення природознавства кінця 18 – 19 ст. (відкриття закону збереження і перетворення енергії, створення теорії клітинної будови організмів, еволюційне вчення Ч. Дарвіна). Будучи узагальненням розвитку суспільної практики і наукового пізнання, виникла марксистська Філософія представляла найбільшу революцію в історії людської думки. Сутність і основні риси революційного перевороту, здійсненого Марксом і Енгельсом в Філософія, полягають у створенні наукового світогляду пролетаріату, у поширенні матеріалізму на пізнання суспільства і в матеріалістичному обґрунтування вирішальної ролі суспільної практики у пізнанні, у здійсненні єдності теорії і практики, в органічному поєднанні і творчій розробці матеріалізму і діалектики, що призвело до створення матеріалістичної діалектики. Найбільшим завоюванням людської думки є розробка історичного матеріалізму, в світлі якого тільки і виявилося можливим науково зрозуміти роль суспільної практики в пізнанні і розвитку свідомості. Введення критерію практики в теорію пізнання могло бути здійснено лише у зв’язку з науковим поясненням вихідних передумов, основних об’єктивних умов людської історії. Характеризуючи якісна відмінність Філософії марксизму від передуючих їй філософських систем, Ленін писав: «Застосування матеріалістичної діалектики до переробки всієї політичної економії, з підстави її, – до історії, природознавства, філософії, політики і тактики робітничого класу, – ось що більше всього цікавить Маркса і Енгельса, ось у чому вони вносять найбільш істотна і найбільш нове, ось в чому їх геніальний крок вперед в історії революційної думки».

У розробці положень марксистської Філософія, її пропаганді і захисту, в боротьбі проти буржуазної ідеології важливу роль відіграли праці Р. В. Плеханова, А. Лабриолы, А. Грамші, А. Бебеля, Філософія Мерінга, П. Лафарга та ін[1; С. 63]

Новий етап творчого розвитку марксистської Філософії пов’язаний з ім’ям Леніна, розробляв діалектичний та історичний матеріалізм на основі аналізу епохи імперіалізму і пролетарських революцій і узагальнення новітніх досягнень природознавства. Ленін всебічно розвинув теорію пізнання марксизму – виявив діалектичний характер процесу пізнання, розробив вчення про роль практики в пізнанні, теорію істини, в тому числі діалектику абсолютної та відносної істини і т. п. Особливу увагу Ленін приділив розвиткові діалектики як наукового методу пізнання і перетворення світу. Він піддав всебічній критиці новітні різновиди ідеалізму, агностицизму і метафізики, а також ревізіонізму щодо марксизму, розробивши метод застосування принципу партійності в оцінці філософських поглядів. Захист марксистської Філософія від ревізіонізму і натиску буржуазної ідеології, творчий розвиток Філософія були найтіснішим чином пов’язані з розробкою Леніним теорії соціалістичної революції, вчення про революційної партії, про союз робітничого класу і селянства, про соціалістичній державі і будівництві соціалізму. Керуючись ленінськими заповітами, надаючи великого значення вихованню трудящих у дусі марксистсько-ленінського світогляду, комуністичної партії розгорнули інтенсивну діяльність, спрямовану на пропаганду і подальший творчий розвиток діалектичного та історичного матеріалізму. Проблеми марксистсько-ленінської Філософія отримали розвиток в документах з’їздів КПРС, пленумів ЦК КПРС і братніх комуністичних і робочих партій, у творах філософів-марксистів. Марксистсько-ленінська Філософія стала основою формування наукового світогляду найширших мас трудящих.

 1. Основні філософські ідеї марксизму

Переробка Марксом і Енгельсом ідеалістичної діалектики Гегеля та основних положень матеріалізму того часу здійснювалася не через механічне їх з’єднання, а крізь призму принципу людської діяльності. Це проблема конкретизації сутності людини: або він просто живе в світі, споглядаючи його, або ж змінює дійсність, робить її придатною для себе. Праця як діяльність по зміні природи і суспільних відносин — це сутнісний параметр буття людини. Синонімом праці, категорією, докладної поняття праці, у Маркса і Енгельса виступає практика. Під нею вони розуміли чуттєво-предметну, цілеспрямовану діяльність людини, орієнтовану на освоєння і перетворення умов його існування і паралельно з цим — на вдосконалення самої людини.

Практика первинна і визначає духовний світ людини, її культуру. Вона має суспільний характер, служить основою спілкування між людьми, передумовою різних форм гуртожитку. [5; С. 15]

Практика исторична, її способи і форми змінюються в часі, стають все більш витонченими, сприяють прояву самих різних сторін людської сутності, дозволяють відкрити в навколишньому світі все нові сторони.

Про необхідність введення у філософію ідеї практики, Маркс вперше говорить в роботі «Тези про Фейєрбаха», де критикує матеріалізм Фейєрбаха за його споглядальний характер.

Практика — це предметна діяльність, що має наступну структуру: потреба — мета — мотив — власне доцільна діяльність — засоби — результат.

Хоча практика і протилежна теорії, між ними існує тісний взаємозв’язок з наступних пунктів:

 • Практика є джерелом теорії, виступає в ролі «замовника» тих чи інших розробок. Речі, що не мають практичного значення, розробляються вкрай рідко.
 • Практика є критерієм істинності теорії.
 • Практика — мета будь-якої теорії.
 • Практика як цілісний процес описується за допомогою категорій опредмечування і распредмечивания.

Опредмечивание — це процес, у якому людські здібності переходять у предмет і втілюються в ньому, завдяки чому цей предмет стає людським предметом. Діяльність опредмечивается не тільки в зовнішньому світі, але і в якості самої людини.

Распредмечивание — це процес, у якому властивості, сутність, логіка предмета стають надбанням людини. Людина присвоює форми і зміст попередньої культури.

Діалектика опредмечування і распредмечивания в філософії марксизму наочно демонструє структуру практики, показує механізми наступності в розвитку культури.

  1. Матеріалістична діалектика

Маркс і Енгельс використали досягнення Гегеля в розробці діалектичного методу для того, щоб показати сутність і динаміку практичної діяльності людини. Марксистську філософію часто називають діалектичним та історичним матеріалізмом, підкреслюючи, що її ядро становить метод матеріалістичної діалектики.

Термін «діалектика, «діалектичний», вживається в роботах класиків марксизму у двох основних значеннях: «об’єктивна діалектика» і «суб’єктивна діалектика».

Об’єктивна діалектика — це саме життя, яка являє собою цілісну систему, що існує і розвивається згідно з діалектичним законам і принципам.

Суб’єктивна діалектика — це відтворення об’єктивної діалектики у різних формах діяльності людини, але, насамперед, в пізнанні. Іноді, замість виразу «суб’єктивна діалектика» використовується поняття «діалектичного методу».

Розробка матеріалістичної діалектики як теорії і методу здійснювалась Марксом і Енгельсом в наступних роботах: «Німецька ідеологія», «Святе сімейство», «Капітал», «Тези про Фейєрбаха», «Діалектика природи», «Анти-Дюрінг». [4; С. 97]

Марксистська діалектика включає в себе:

 • Уявлення про світ як цілісну систему.
 • Вчення про зв’язки та стосунки між частинами світу як цілого.
 • Проблему розвитку світу в цілому і його частин.

Спеціальний пізнавальний апарат, за допомогою якого відбувається пізнання світу. Він складається з категорій і принципів, що утворюють в сукупності діалектичний метод пізнання.

Головне у діалектиці — розуміння світу як органічної системи. Це означає, що він складається з безлічі різноманітних, але необхідним чином пов’язаних між собою елементів. І, — що найголовніше, — він містить причину свого розвитку в самому собі. Діалектика має місце там, де розвиток світу здійснюється за рахунок внутрішнього протиріччя. Таким чином, діалектика виступає як вчення про світ як цілісну систему, головним законом якої є закон суперечливою, необхідної зв’язку її елементів.

Під «зв’язком» в діалектиці розуміється таке відношення між речами або процесами, коли зміна властивостей або станів у одних, автоматично тягне за собою зміну властивостей або стану в інших.

Поняття розвитку — центральне в діалектиці. Воно розглядається як саморозвиток. Процес розвитку Маркс і Енгельс підпорядковують, слідом за Гегелем, дії трьох законів:

 • Закону єдності і боротьби протилежностей.
 • Закону взаємного переходу кількісних і якісних змін.
 • Закону заперечення.

Кожен з цих законів виражає певну сторону цілісного процесу розвитку: закон єдності і боротьби протилежностей характеризує джерело розвитку; закон взаємного переходу кількісних і якісних змін — механізм розвитку, а закон заперечення — мета розвитку.

Більшість критиків марксистської філософії вважають, що твердження про об’єктивний характер діалектики безпідставні. Якщо діалектика і має право на існування — то тільки в якості одного з методів пізнання.

Уявлення про діалектику як систему методів пізнання займає важливе місце в марксизмі. На відміну від своїх більш пізніх критиків, Маркс і Енгельс вважали діалектичний метод загальним методом пізнання.

Діалектичний метод — це система методів і принципів, що дозволяють відтворити думки в об’єктивну логіку предмета або явища.

Основні методологічні принципи марксистської діалектики

 • Принцип системності.
 • Принцип сходження від абстрактного до конкретного.
 • Принцип єдності історичного і логічного.

Категорії марксистської діалектики

Категоріальний апарат своєї філософії Маркс і Енгельс майже повністю запозичили у Гегеля. Категорії збудовані у систематичне єдність, згідно з логікою руху думки від загального і абстрактного до конкретного. На початку варто категорія одиничного, наприкінці — категорія дійсності. Перехід від однієї категорії до іншої здійснюється за законами діалектики.

Таким чином, діалектика, як методу, являє собою систему взаємопов’язаних і взаємозалежних законів, принципів і категорій, приписуюче суворо визначених порядок пізнання і перетворення дійсності.

  1. Матеріалістичне розуміння історії

Воно складає, за висловом в. І. Леніна, наріжний камінь філософії марксизму. Для класиків марксизму філософія ніколи не була справою суто академічним: вони хотіли використати її для того, щоб краще зрозуміти життя і, виходячи з цього розуміння, перетворити у відповідності з комуністичними ідеалами. Тому необхідною і важливою складовою філософії марксизму є соціально-філософські та філософсько-історичні ідеї.

Діалектико — матеріалістичне розуміння історії можна представити через такі основні його тези:

 • Суспільство є не результат свавілля правителів або божественного втручання, а є продуктом діяльності людей.
 • Суспільство історично, воно розвивається у часі. Рухає суспільством не законодавча, політична чи ідеологічна робота, а діяльність людей з виробництва необхідних для себе благ.
 • В системі розгалужених видів людської діяльності є основна, виробничо-матеріальна діяльність. Люди в першу чергу створюють матеріальні умови життя, а вже потім пишуть вірші, займаються політикою і т. п.

Способи матеріального виробництва, характерні для різних часів і народів, не довільні, а типові і можуть бути об’єднані в кінцеве число способів, історично змінюють один одного. Підстава для такого висновку Маркс придбав через уважне вивчення світової історії, реконструкцію існуючого історичного матеріалу в цікавій для його перспективі.

Все типів способу виробництва Маркс і Енгельс нарахували п’ять:

 • Первіснообщинний.
 • Рабовласницький.
 • Феодальний.
 • Капіталістичний.
 • Комуністичний.

Розвиток матеріального виробництва, перехід від одного його способу до іншого здійснюється за рахунок протиріччя між основними складовими всередині матеріального виробництва: продуктивними силами і виробничими відносинами.

Навколо способу матеріального виробництва складається ціла система відносин, яку Маркс і Енгельс назвали «суспільно-економічною формацією». Цих формацій стільки ж, скільки і способів матеріального виробництва. Будь-яка формація має два рівня: базис — тобто, первинні і визначають відносини і надбудову — вторинні, залежні структури суспільства. Базис охоплює виробничі відносини, а надбудова — це система ідеологічних інститутів і відносин. [3; C 54]

Людська історія, як випливає з вищесказаного, це не чехарда спонтанно виникаючих і зникаючих народів, подій, героїв, а сукупність суспільно-економічних формацій, які послідовно змінюють один одного в результаті якісних змін у способі матеріального виробництва.

Дізнатися вартість унікальної роботи в Zaochnik.com

 • найнижчі ціни на ринку
 • 100% гарантія якості
 • Досвід робіт понад 10 років

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму

Джерело: Основні ідеї марксистської філософії — реферат | скачати

Також ви можете прочитати