Основні напрямки політики Російської

16.10.2015

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ

СИСТЕМИ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ

I . Загальні положення

1. Основні напрямки політики Російської Федерації в галузі розвитку інноваційної системи на період до 2010 року (далі іменуються — Основні напрями) визначають мету, завдання, напрями державної політики, механізми та основні заходи з її реалізації.

2. В Основних напрямках застосовуються терміни використовуються у наступних значеннях:

інноваційна діяльність — виконання робіт та (або) надання послуг, спрямованих на:

— створення та організацію виробництва принципово нової або з новими споживчими властивостями продукції (товарів, робіт, послуг),

— створення і застосування нових чи модернізацію існуючих способів (технологій) її виробництва, поширення і використання,

— застосування структурних, фінансово-економічних, кадрових, інформаційних і інших інновацій (нововведень) при випуску та збуті продукції (товарів, робіт, послуг), що забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії;

інноваційна продукція — результат інноваційної діяльності (товари, роботи, послуги), призначений для реалізації;

інноваційна система — сукупність суб’єктів і об’єктів інноваційної діяльності, які взаємодіють у процесі створення і реалізації інноваційної продукції та здійснюють свою діяльність в рамках проведення» державою політики у сфері розвитку інноваційної системи;

інфраструктура інноваційної системи — сукупність суб’єктів інноваційної діяльності, які сприяють здійсненню інноваційної діяльності, включаючи надання послуг по створенню і реалізації інноваційної продукції. До інфраструктури інноваційної системи відносяться центри трансферу технологій, інноваційно-технологічні центри, технопарки, бізнес-інкубатори, центри підготовки кадрів для інноваційної діяльності, венчурні фонди та ін;

політика Російської Федерації в області розвитку інноваційної системи — складова частина державної науково-технічної та промислової політики, що представляє собою сукупність здійснюваних державою соціально-економічних заходів, спрямованих на формування умов для розвитку виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції на базі передових досягнень науки, технологій і техніки і підвищення частки такої продукції в структурі виробництва, а також системи просування і реалізації продукції та послуг на вітчизняному і світовому ринках;

наукомісткі високотехнологічні галузі (виробництва) — галузі, сфери або види економічної діяльності, результатом якої є продукція (товари, роботи, послуги) зі значною доданою вартістю, отриманої за рахунок застосування досягнень науки, технологій і техніки, що характеризується високою часткою внутрішніх витрат на дослідження і розробки у вартісному обсязі виробництва такої продукції.

3. Політика Російської Федерації в області розвитку інноваційної системи базується на рівноправному державно-приватне партнерство і спрямована на об’єднання зусиль і ресурсів держави та підприємницького сектору економіки для розвитку інноваційної діяльності.

4. Інноваційна система включає:

— відтворення знань, у тому числі з потенційним ринковим попитом, шляхом проведення фундаментальних і пошукових досліджень Російської академії наук, інших академіях наук, що мають державний статус, а також в університетах країни;

— проведення прикладних досліджень і технологічних розробок у державних наукових центрах Російської Федерації і наукових організаціях промисловості, впровадження науково-технічних результатів у виробництво;

— промислове і сільськогосподарське виробництво конкурентоспроможної інноваційної продукції;

— розвиток інфраструктури інноваційної системи;

— підготовку кадрів з організації та управління у сфері інноваційної діяльності.

5. Інноваційна система покликана стати одним з ефективних

інструментів динамічного розвитку національної економіки шляхом:

— забезпечення раціонального поєднання і ефективного використання високого науково-технічного, інтелектуального та промислового потенціалу та унікальних природних ресурсів країни;

— формування науково-технічної бази, організаційно-економічних механізмів і стимулів, спрямованих на розвиток інноваційного підприємництва, включаючи малі та середні підприємства, що працюють в області комерціалізації знань і технологій.

6. Інноваційну систему характеризують такі основні показники:

— частка внутрішніх витрат на дослідження і розробки у валовому внутрішньому продукті;

— частка підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, у загальному числі підприємств в Російській Федерації;

— частка інноваційної продукції в загальному обсязі продажу продукції на внутрішньому і світовому ринках;

— сальдо експорту-імпорту технологій.

7. Вмістом інноваційної діяльності суб’єктів інноваційної системи є:

— проведення аналізу і формування прогнозу напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки з урахуванням реальних умов ринкового споживання;

— розвиток інфраструктури інноваційної системи;

— залучення в господарський обіг результатів інтелектуальної діяльності;

— технологічне переоснащення виробництва для випуску інноваційної продукції;

— проведення експертизи розробок, надання консультаційних, інформаційних, юридичних чи інших послуг з виведення інноваційної продукції на ринок.

Інноваційна діяльність базується на пріоритетах, які формуються у сфері комерціалізації результатів досліджень і розробок у взаємодії з підприємницьким сектором економіки виходячи з національних інтересів країни та з урахуванням світових тенденцій розвитку науки, технологій і техніки.

8. Основні напрямки розвивають положення Основ політики Російської Федерації в галузі розвитку науки і технологій на період до 2010 року і подальшу перспективу.

II . Мета і завдання державної політики в сфері розвитку інноваційної системи

9. Метою державної політики у сфері розвитку інноваційної системи є формування економічних умов для виведення на ринок конкурентоспроможної інноваційної продукції в інтересах реалізації стратегічних національних пріоритетів

Російської Федерації: підвищення якості життя населення, досягнення економічного зростання, розвиток фундаментальної науки, освіти, культури, забезпечення оборони і безпеки країни шляхом об’єднання зусиль держави та підприємницького сектору економіки на основі взаємовигідного партнерства.

10. Для досягнення мети державної політики у сфері розвитку інноваційної системи за рахунок впровадження і комерціалізації науково-технічних розробок і технологій, прискореного розвитку наукоємних високотехнологічних і ресурсозберігаючих виробництв необхідно вирішити наступні основні завдання:

— сформувати пріоритети інноваційної діяльності;

— забезпечити нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності;

— забезпечити раціональне поєднання механізмів державного прямого та непрямого стимулювання та ринкових механізмів при здійсненні інноваційної діяльності;

— створити умови для розвитку кадрового потенціалу вітчизняної науки і забезпечення наступності в науковій і технологічній сферах;

— забезпечити активний розвиток інноваційної діяльності підприємств і організацій, що працюють в області комерціалізації технологій;

— посилити державне регулювання та підтримку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у конкурентоспроможних галузях, до яких, насамперед, відносяться: оборонно-промисловий комплекс, атомна і авіакосмічна промисловість, зв’язок і телекомунікації, фармацевтика і біотехнологія, виробництво програмного забезпечення;

— забезпечити розвиток інноваційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання енергетичних і природних ресурсів країни, включаючи унікальні технології, створені в оборонно-промисловому комплексі;

— забезпечити прискорення процесів інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності для підвищення конкурентоспроможності російської економіки;

— здійснити державне сприяння формуванню науково-освітньо-виробничих інтегрованих структур, орієнтованих на серійний випуск і реалізацію інноваційної продукції у кооперації з малими високотехнологічними підприємствами;

— забезпечити підвищення ефективності державно-приватного партнерства при реалізації найважливіших інноваційних проектів державного значення;

— стимулювати залучення російських і іноземних інвестицій у наукомісткі високотехнологічні галузі економіки країни.

III . Основні напрями державної політики у сфері розвитку інноваційної системи

11. Державна політика у сфері розвитку інноваційної системи реалізується за наступними напрямками:

— створення сприятливого економічного і правового середовища щодо інноваційної діяльності;

— формування інфраструктури інноваційної системи;

— створення системи державної підтримки комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.

Створення сприятливого економічного і правового середовища щодо інноваційної діяльності

12. Створення сприятливого економічного і правового середовища щодо інноваційної діяльності передбачає:

— охорону, використання і захист результатів інтелектуальної діяльності;

— визначення правових норм, що регламентують використання ресурсів систем науково-технічної та військово-технічної інформації для інформаційної підтримки інноваційної діяльності, включаючи обмін знаннями і технологіями між оборонно-промисловим і цивільним секторами економіки;

— створення правових умов для консолідації зусиль федеральних і регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування щодо формування інноваційної системи;

— розширення повноважень суб’єктів Російської Федерації і муніципальних утворень щодо ресурсної підтримки інноваційної діяльності;

— розробку і реалізацію заходів податкової, митної і тарифної політики, націлених на стимулювання комерціалізації і впровадження у виробництво нових технологій;

— створення нормативно-правової бази, спрямованої на формування сприятливого середовища для залучення приватних інвестицій для фінансування інноваційної діяльності, включаючи розвиток форм спільного фінансування інноваційних проектів за рахунок коштів федерального бюджету і коштів приватних інвесторів;

— створення інституціональних і правових умов для розвитку венчурного підприємництва в області наукомістких інноваційних проектів.

Формування інфраструктури інноваційної системи

13. Формування інфраструктури інноваційної системи передбачає:

— створення та розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури;

— формування інноваційно-активних територій (наукоградів, технополісів та ін), у тому числі техніко-впроваджувальних економічних зон;

— розвиток системи регіональних і галузевих фондів підтримки інноваційної діяльності, включаючи фонди стартового фінансування та венчурного підприємництва;

— формування системи інформаційної підтримки, включаючи надання консалтингових послуг для організації взаємодії учасників інноваційної діяльності;

— сприяння створенню та розвитку малих інноваційних підприємств.

14. Інфраструктура інноваційної системи розвивається, в першу чергу, на територіях суб’єктів і муніципальних утворень Російської Федерації з високою концентрацією інноваційного потенціалу, включаючи наукогради, академмістечку, особливі економічні зони, закриті адміністративно-територіальні освіти та інші види технополісів у відповідності з умовами кон’юнктури внутрішньої) і світового ринків.

Створення системи державної підтримки комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності

15. Державна підтримка комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, включаючи підготовку виробництва і забезпечення виведення на ринок інноваційної продукції, здійснюється шляхом:

— координації федеральних, регіональних, міжвідомчих і відомчих цільових програм з метою консолідації та концентрації бюджетних та позабюджетних ресурсів для фінансування інноваційної діяльності;

— комплексного розв’язання завдань інноваційного розвитку регіонів і наукоємних високотехнологічних галузей у рамках реалізації Пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і техніки Російської Федерації і Переліку критичних технологій Російської Федерації;

— вдосконалення механізмів взаємодії учасників інноваційної діяльності, у першу чергу, між науковими організаціями, вищими навчальними закладами та промисловими підприємствами з метою просування нових знань і технологій у виробництво.

IV . Механізми та основні заходи реалізації державної політики у сфері розвитку інноваційної системи

16. Основні механізми реалізації державної політики в

області розвитку інноваційної системи:

1) формування цілісної системи організаційно-правових, економічних та інших норм стимулювання, підтримки і регулювання інноваційної діяльності, включаючи:

встановлення порядку закріплення і передачі прав на результати інтелектуальної діяльності цивільного та подвійного призначення, створені за рахунок коштів федерального бюджету, з метою їх введення в господарський обіг;

вдосконалення законодавчої бази для розвитку венчурного підприємництва;

2) перехід до програмно-цільовим принципом державної підтримки інноваційної діяльності шляхом координації федеральних, регіональних, міжвідомчих і відомчих цільових програм, включаючи підтримку інноваційної діяльності в академіях наук, що мають державний статус, державних наукових центрах Російської Федерації і вищих навчальних закладах;

3) збільшення частки позабюджетних ресурсів по мірі виконання етапів інноваційних проектів, включаючи: створення інститутів фінансування малих високотехнологічних підприємств на початковому етапі створення ними інноваційної продукції; сприяння формуванню системи регіональних і галузевих венчурних фондів;

4) розвиток внутрішнього ринку інноваційної продукції;

5) залучення організацій малого і середнього підприємництва до участі у цільових програмах та інноваційних проектах;

6) формування у підприємців мотивації до розвитку інноваційної діяльності, в тому числі шляхом:

розширення фінансованих державою програм фундаментальних і пошукових досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

участі держави у розвитку інфраструктури інноваційної системи;

7) формування економічних показників у сфері інноваційної діяльності для оцінки рівня і динаміки комерціалізації науково-технічних розробок;

8) розробка критеріїв вибору пріоритетів державної політики у сфері розвитку інноваційної системи та виявлення на стадії проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт потенційних можливостей для виробництва

конкурентоспроможної інноваційної продукції.

17. Основні заходи з реалізації державної політики у сфері розвитку інноваційної системи:

1) організація моніторингу стану внутрішнього та світового ринків інноваційної продукції, аналіз параметрів та динаміки їх розвитку, розробка прогнозів інноваційно-технологічного розвитку країни;

2) формування і розвиток системи обліку та контролю результатів науково-технічної діяльності;

3) розвиток державної підтримки вітчизняних учасників інноваційної діяльності, в тому числі шляхом закупівлі їх інноваційної продукції для державних потреб і розміщення державних замовлень на її розробку на конкурсній основі для підприємств будь-якої форми власності;

4) розвиток умов для стимулювання імпортозаміщення вітчизняної конкурентоспроможної інноваційної продукцією;

5) розвиток державної підтримки експорту конкурентоспроможної інноваційної продукції з захищеними правами на об’єкти інтелектуальної власності;

6) розвиток умов для створення державно-приватних партнерств в інноваційній діяльності;

7) сприяння розвитку торгівлі цінними паперами підприємств наукоємних високотехнологічних галузей з метою підвищення їх ліквідності, включаючи торги опціонами на право придбання прав на результати науково-технічної діяльності;

8) удосконалення системи фінансової оренди (лізингу) унікального наукового, технологічного та виробничого обладнання;

9) створення умов для здійснення довгострокового кредитування та стимулювання інвестиційних проектів компаній, що здійснюють інноваційну діяльність;

10) створення умов для залучення і закріплення талановитої молоді у сфері інноваційної діяльності;

11) розвиток системи безперервної підготовки фахівців з організації та управління у сфері інноваційної діяльності;

12) пропаганда успіхів і досвіду роботи в сфері інноваційної діяльності в засобах масової інформації, включаючи підтримку проведення інноваційних виставок та венчурних ярмарків у регіонах Російської Федерації;

13) створення системи статистичного спостереження у сфері інноваційної діяльності за основними індикаторами розвитку інноваційної системи.

18. Реалізація Основних напрямів має сприяти здійсненню до 2010 року структурних перетворень в економіці, що ведуть до зростання частки у валовому внутрішньому продукті наукоємних високотехнологічних галузей економіки, сфери складних організаційних, технічних і побутових послуг.

Сформована інноваційна система дозволить вивести економіку країни із зони переважного експортно-сировинного розвитку та підтримати високу динаміку зростання переробних галузей, в повній мірі забезпечити конкурентоспроможність Росії у світовому співтоваристві та її рівноправну інтеграцію в світовий економічний простір.

До 2010 р. рівень і динаміка комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, зниження ризиків для інвестицій у високотехнологічні галузі та підвищення конкурентоспроможності економіки країни повинні стати вирішальним фактором поліпшення якості життя населення, забезпечення соціально-економічної стабільності та національної безпеки Російської Федерації.

Короткий опис статті: напрями політики

Джерело: Основні напрямки політики Російської

Також ви можете прочитати