Основні риси філософії марксизму

30.09.2015

Основні риси філософії марксизму

23 Основні риси філософії марксизму.

Вихідний пункт еволюції світогляду Маркса — гегелівська філософія. Маркс найбільш послідовно відстоював і в теорії і на практиці революційно-демократичну позицію. У 1841 р. залишаючись ще ідеалістом, він робить радикальні і атеїстичні висновки з філософії Гегеля. Практична діяльність і теоретичні дослідження приводять його до зіткнення з гегелівської філософією, з-за примирних тенденцій, консервативних політичних висновків, невідповідності теоретичних положень реальним суспільним відносинам і завданням їх перетворення. Це вилилося в перехід на матеріалістичні позиції. На що суттєво вплинуло знайомство з реальними економічними відносинами і філософією Фейєрбаха. У 1844 р. відбувається остаточний переворот у світогляді Маркса. Він змінює класову позицію і переходить від революційного демократизму до наукового комунізму. Це обумовлено наростанням класової боротьби в Європі. Розкриває історичну роль пролетаріату. Приходить до висновку про неминучість соціальної революції. Зближується з Енгельсом.

Марксизм формувався як цілісне вчення в органічній єдності всіх його складових частин. Філософія марксизму виступає як науковий метод пізнання й перетворення світу. Серцевину, суть філософії марксизму утворюють дослідження класичних філософських питань, що концентруються навколо відносин людини до світу, відносин людей між собою і природи (сутності) людини. Виділяють два етапи розвитку марксизму — «ранній» і «пізній». Для «ранего» характерні спроби розробки цілісного світогляду переважно засобами філософського аналізу. «Пізній» — тут замість абстрактної конструкції людини і його сутнісних сил склалася більш конкретна, заснована на вивченні економічної і соціальної структури суспільства.

Основні тези: 1) в основу світогляду кладуться не релігійно-містичні чи ідеалістичні, а висновки сучасного природознавства; 2) Маркс відкрито визнав свій зв’язок з інтересами певного класу — пролетаріату; 3) як наслідок ставиться принципово нове завдання — не обмежуватися поясненням світу, а вибрати методологію його перетворення, в першу чергу — перетворення суспільства на основі свідомої революційної діяльності; 4) звідси центр філософських досліджень переноситься з області щирого пізнання і абстрактних людських відносин, а також з області абстрактних міркувань про загальну будову світу на область практики; 5) це призводить до того, що матеріалізм вперше поширюється на розуміння суспільного життя; 6) нарешті, самі пізнання і мислення були зрозумілі іншим. Мислення стало розглядатися не як продукт розвитку природи, але як результат складної історичної суспільно-трудової діяльності, тобто практики.

Основний принцип: антагонізм між виробничими силами і виробничими відносинами — рушійна сила у переході від однієї до іншої суспільно-економічної формації (історично визначений тип суспільства, що представляють особливу щабель його розвитку). Тісно пов’язаний з економікою. Історія розглядається об’єктивно, поза особистості. Для цього: суспільне буття і свідомість. Суспільне буття — матеріальне ставлення людей до навколишнього світу, передусім до природи, в процесі виробництва матеріальних благ, і ті відносини, в которыерые вступають люди між собою в процесі виробництва. Суспільна свідомість — усвідомлення суспільством самого себе, свого суспільного буття і навколишньої дійсності. Буття визначає свідомість.

Прочитано 1091 раз

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму 23 Основні риси філософії марксизму. Вихідний пункт еволюції світогляду Маркса – гегелівська філософія. Маркс найбільш послідовно відстояти необхі…

Джерело: Основні риси філософії марксизму

Також ви можете прочитати