Передумови появи марксизму. Економічна теорія марксизму. Фінансова література .

05.10.2016

Передумови появи марксизму

Виникнення марксистської політичної економії було одним з видатних подій в історії світової економічної думки XIX століття. Хоча з точки зору сучасної економічної теорії не менший внесок у розвиток економічної науки внесли вчені австрійської школи політичної економії (К. Менгера, Ф. фон Візер, О. Бем-Баверк) та неокласичного напряму в рамках кембриджської (А. Маршал), лозаннської (Л. Вальрас) та американської (Дж. Б. Кларк) шкіл політичної економії. Все ж основоположники марксизму здійснили справді революційний переворот в економічній думці, в розумінні предмета і методу досліджень, трактування категорій капіталізму, його соціальної природи та історичних доль. До заслуг Маркса також ставитися аналіз закономірностей зміни формацій, класових взаємин. Ідеї марксизму послужили потужним поштовхом до розвитку політичної економії. Ціль даної глави – довести, що поява марксизму було далеко не випадковим.

Формування марксизму було підготовлено всім ходом історичного розвитку, яке створювало необхідні передумови такої важливої події. Вони були різноманітні і назрівали під впливом різнорідних факторів. Як підкреслював Ленін, вчення Маркса «є законний наступник кращого, що створило людство в XIX столітті в особі німецької філософії, англійської політичної економії, французького соціалізму». З усіх класиків німецької філософії найбільший вплив на метод дослідження Маркса зробив Гегель. Саме у нього Маркс навчався діалектиці, вчення про розвиток в його найбільш повному, глибокому і вільному від однобічності вигляді, вчення про відносність людського знання, що дає відображення вічно розвивається матерії. Вивчення робіт Гегеля, Канта, Фіхте, Фейєрбаха дозволили Марксові оволодіти філософськими і логічними методами і згодом застосовувати їх для дослідження закономірностей руху капіталізму. Маркс взяв на озброєння деякі їх ідеї. Наприклад, ідею про те, що будь-які відносини в суспільстві (економічні, правові) відносини вільних (самостійно роблять свій вибір), автономних індивідів в ході обміну соціальними цінностями (речами, послугами, іншими благами).

Маркс розвивав теорії, висловлені класиками політичної економії, зокрема трудова теорія вартості, поняття суспільного поділу праці, вчення про доходи (прибутку, відсотку, ренти, заробітної плати) розроблялася А. Смітом і Д. Рікардо. Положення про класи і класову боротьбу були запозичені Марксом і Енгельсом у французьких істориків епохи Реставрації Тьєррі, Мінье, Гізо. Великий внесок у формування ідей марксизму внесли соціалісти-утопісти, від Т. Мора до О. Бланки. Відсутність економічної свободи, одноманітність вироблених благ і послуг, жорсткий план виробництва, егалітаризм – соціалістичне вчення не змогло залишити добрий слід в економічній теорії. Воно сприяло хіба що революційності економічного вчення Маркса.

Таким чином, до Маркса в політичній економії, філософії існували категорії і закони розглянуті більш докладно і глибоко. Він постарався надати трудової теорії вартості логічне завершення і остаточно її довести, зв’язати воєдино всі види доходу і довести, що вони мають одне джерело – додаткову вартість, породжувану людиною в процесі праці. Він довів еволюційну теорію походження грошей, спростовуючи раціоналістичну, висловлене ще Аристотелем. З усього вищесказаного очевидно, що теоретична база для виникнення марксизму була досить обширною.

Велике значення мали історичні умови, нерозривно пов’язані з крахом феодалізму і утвердженням капіталізму. Основоположники марксизму були сучасниками того й іншого. Тим самим створювалися передумови для появи марксистського вчення про суспільно-економічних формаціях та їх зміні як істотний зміст всесвітньо-історичного процесу, його періодизації.

Соціальною базою генезису марксизму стала поява професійних робітників – пролетаріату – в ході промислових переворотів. Велике фабричне виробництво було немислимо без використання найманих робітників у великих масштабах, тому чисельність робітників стрімко зростала. Промисловий переворот в Англії викликав швидке зростання міського населення. Дуже велике значення для формування марксизму мали виникнення і зростання робочого руху. З 1824 р. почалось формування профспілок (тред-юніонів). Вони вели організовану боротьбу за економічні інтереси трудящих мас.

Короткий опис статті: марксизм економіка

Джерело: Передумови появи марксизму :: Економічна теорія марксизму :: Фінансова література | FinaRoad

Також ви можете прочитати