Підручник: Короткий політологічний тлумачний словник, Глава: Марксизм

20.09.2015

Марксизм-ленінізм

— наукова матеріалістична система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів, заснована на виявленні об’єктивних законів розвитку суспільства, природи і чоло — веческого мислення, про закони революційної боротьби робітничого класу за повалення влади капіталізму.

Марксизм — наукова система філософських, економічних і соціально-політичних взгля — дов, наука про пізнання і революційному перетворенні світу, про закони революційної боротьби — б експлуатованих з експлуататорами, заснована на матеріалістичному світогляді, на уявленні про об’єктивність законів розвитку людського суспільства. Марксизм — єдина обществоведческая наука, що розглядає історичне рух суспільства з позицій еволюції суспільно-економічних формацій, їх виникнення, розвитку і за — гнивания при загостренні їх основного внутрішнього протиріччя, а також їх заміни на більш прогресивні шляхом соціальної революції.

Марксизм дає ключ до спільного розуміння що відбуваються в наші дні подій і дозволяє оп — визначити їх місце в загальному історичному процесі, зрозуміти причини того, що відбувається і дати про — щий прогноз розвитку подій і виробити стратегію боротьби трудящих за утвердження соціалізму і комунізму як у нашій країні, так і у всьому світі. Його основне економічне становище — знищення приватної власності.

Ленінізм охоплює історичний етап

переходу від капіталізму до соціалізму шляхом соціальног — листической революції. Сьогодні він особливо цінний тим, що акумулював досвід боротьби з екс — плуататорскими класами, їх повалення в умовах самодержавства і диктатури капіталізму, а також по становленню соціалізму після перемоги соціалістичної революції. З урахуванням осо — бенностей поточного періоду цей досвід озброює трудящих теорією і тактикою боротьби з контрреволюцією і тимчасово перемогла буржуазією. Його основне політичне становище — повалення влади буржуазії.

Проте не слід забувати, що ані Маркс К., ні В. І. Ленін не могли передбачити всі деталі та обставини подальшого розвитку суспільства. Марксизм-не догма, а керівництво до дії — вієм. Упускаючи це з виду, «. ми робимо марксизм одностороннім, потворним, мертвим, ми виймаємо їх нього живу душу, ми підриваємо його корінні теоретичні основи — диалек — тику, вчення про всебічному і повному протиріч історичному розвитку, ми підриваємо його зв’язок з певними практичними завданнями епохи, які можуть змінюватися при каж — будинок новому повороті історії» (Л. 20, 84).

Тому головним завданням сьогодні є творче осмислення спадщини К. Маркса,

в. І. Леніна, а також і В. В. Сталіна, і застосування його у сучасних умовах з урахуванням накоп — леного за останні десятиліття досвіду і нових обставин розвитку суспільства.

Короткий опис статті: марксизм і національне питання Доцільність випуску Короткий, політологічний, тлумачний словник, книга, читати, он-лайн

Джерело: Підручник: «Короткий політологічний тлумачний словник — Голова: Марксизм-ленінізм»

Також ви можете прочитати