Політика Німеччини

20.09.2015

Закон на тему Політика Німеччини

Зміст

I. Введення. 3

II. Основна частина. 9

Глава 1. Імміграційна ситуація в Німеччині в 20-21 століттях. 9

1.Історія появи іммігрантів на території Німеччини. 9

2.Основні імміграційні потоки в Німеччині. 15

3.Вплив Другої Світової війни і післявоєнного розвитку на імміграційну ситуацію в Німеччині 31

Глава 2. Сучасна імміграційна ситуація в Німеччині. 42

1.Статистичні дані імміграційної ситуації в Німеччині. 42

2.Категорії іммігрантів. 51

3.Законодавство Німеччини в імміграційному питанні. 61

4.Інститути імміграційної політики. 66

Глава 3. Імміграційна політика Німеччини в загальному контексті Європейського Союзу. 70

1.Особливості імміграційних процесів в країнах ЄС. 70

( Франція, Швеція) 70

2.Вплив імміграції на стан економіки, соціальних відносин і культури в країнах ЄС (негативні і позитивні сторони) 84

3.Оцінка імміграційних процесів політичними партіями, рухами та соціальними групами в країнах ЄС ( зміни, викликані імміграційними процесами, постійно породжують дискусії та суперечки в уряді, між політичними партіями і різними соціальними групами) 101

III. Висновок. 116

Список літератури. 118

Додаток. 125

125

I. Введення

Актуальність теми дослідження обумовлена історією останніх десятиліть, яка демонструє, що, з одного боку, значні зміни в міжнародних відносинах змінюють світову міграційну ситуацію, а з іншого боку, інтенсивність міжнародної міграції поступово стає найпотужнішим чинником світової політики. Зокрема, наростають проблеми в реалізації імміграційної політики європейських держав. Об’єднання міграційної проблематики з проблематикою безпеки, популістське ототожнення нелегальних іммігрантів з злочинцями, а також об’єктивне посилення проблеми Північ-Південь зіграли в цьому особливу роль. Імміграція виявилася парадоксальним феноменом, здатним не тільки допомагати вирішенню демографічних та економічних проблем, але й провокувати соціальну нестабільність, яка розглядається населенням в якості загрози особистої безпеки. Одним з вирішальних факторів у формуванні такого сприйняття стало спровокована зовнішніми обставинами загострення проблеми внутрішньої безпеки в межах ЄС, що виявилося особливо помітним після трагічних подій 11 вересня 2001 року в США.

Ступінь вивченості проблеми. Основні історичні та теоретичні аспекти міграційної проблематики були детально розглянуті в роботі С. Кастлеса і М. Міллера «Епоха міграції» і в колективній монографії «Міжнародна міграція: перспективи і політика в умовах глобального ринку» під редакцією Д. Массей.

При цьому специфічні питання взаємозв’язку та взаємовпливу міграційних процесів, імміграційної політики і зовнішньої політики тривалий час залишалися на узбіччі досліджень, присвячених проблемам міжнародних відносин 3. Найважливіші теоретичні положення про взаємозв’язок міжнародної міграції з проблемами безпеки були викладені в колективній монографії «Ідентичність, міграція і новий порядок безпеки в Європі». А в 1994 році був опублікований ще один колективний працю, присвячений питанням міграційного регулювання в контексті світової політики «Міграційний виклик: питання міжнародних відносин» 6. Найважливішою роботою, присвяченою історичному аналізу проблеми фактичної відсутності міжнародного міграційного режиму, є стаття японського дослідника Р. Каратани «Як історія розділила режим захисту біженців та міграційний режим: у пошуках їх інституційних основ». Проблематика нелегальної міграції в Європі розглядається в роботах Б. Джордана і Ф. Дувела, Б. Кані, П. Раджарама і К. Грунди-Варрі, Ф. Квазолли. Інституційна природа формується імміграційної політики розглядається в роботах Е. Геддеса і В. Монара

Справжнім проривом у дослідженні процесу злиття імміграційної і зовнішньої політики стала колективна монографія «Міграція та екстерналій європейської інтеграції» під редакцією С. Лавенекс і Е. Учарер. Автори запозичують термін «екстерналій» з економіки, в аналізі імміграційної політики під «экстерналиями» розуміються зовнішньополітичні прояви і наслідки заходів спільної імміграційної політики ЄС. Детальний аналіз міграційної ситуації у Центральній та Східній Європі представлений в роботах В. Митсилегаса, М. Околски, Дж. Апап і А. Чорбаджийска. Загальною особливістю цих робіт є їх теоретична обґрунтованість і пильну увагу до специфіки імміграційної політики сусідніх з ЄС країн, проте для них характерний і загальний недолік — проблеми міграційного регулювання у відносинах ЄС і Росії отримали лише поверхове висвітлення.

Проблеми формування спільної імміграційної політики ЄС в історичній перспективі аналізуються у дисертаційному дослідженні Н. Жукової «Міграційна політика Європейського Союзу», яке добре визначає «білі плями» в сучасній російській історіографії питань наднаціонального регулювання міграційного в Європі. Основні тенденції та перспективи міграційних процесів у країнах Європи на серйозному теоретичному рівні розглядаються С. Рязанцевим.

Основою для даного дослідження стала робота Небываевой Е. І. яка у своєму дисертаційному дослідженні «Сучасні імміграційні процеси в країнах Євросоюзу» досліджує проблеми імміграції в країни-лідери Євросоюзу за період з 1990 року по теперішній час і їх вплив політичну, правову, соціально-економічну та культурну сферу на прикладі Німеччини та Франції.

Осібно у ряді російських досліджень стоять роботи О. Потьомкіної, яка є одним з небагатьох російських фахівців, які зачіпають проблему оформлення зовнішньополітичного виміру імміграційної політики, а також розглядає це питання на досвіді Німеччини.

Безумовно, важливе місце в дослідженні імміграційної проблематики займають книги, написані іноземними авторами, особливо німецькими і французькими. Більшість з них [1] дає аналіз проблем, пов’язаних з імміграційними процесами в Німеччині в сучасних умовах. Вони представляють різні точки зору, що стосуються даного дослідження, а також будують прогнози і моделюють шляхи вирішення проблеми. У цьому зв’язку слід виділити статті німецьких і французьких фахівців в області імміграції, опубліковані Центром Міждисциплінарних досліджень Університету Білефельда в Німеччині ( Zentrum fuer Interdisziplinaere Forschung ) [2]. а також Фондом Ганса Зайделя [3]. Особливої уваги заслуговує дослідження Є. Остергард-Нільсен «Транснаціональна політика. Турки і курди в Німеччині» [4]. в якому автор акцентує увагу на тому, як мігранти та біженці з Туреччини впливають на політичний процес в Німеччині, і в Туреччині. В області розробки теоретичних основ міграції велика роль західного дослідника міграційних процесів Е. Равенштейна [5]. Він, по суті, першим дав визначення міграції та сформулював основні закономірності міграційних процесів, які лягли в основу подальшого розвитку міграційної теорії.

На жаль, в контексті загального зростання інтересу російських дослідників до проблем імміграційної ситуації країн ЄС, кількість робіт, у яких аналізується вплив імміграційних процесів на політичну, економічну та інші сторони життя населення, вкрай обмежена, а ступінь осмислення даної проблематики в них неглибока.

Об’єктом даного дослідження є імміграційна політика Німеччини.

В якості предмета дослідження виділено вплив імміграційної політики Німеччини на демографічну, політичну, економічну ситуацію в країні у контексті Європейського Союзу.

Мета дослідження — виявлення проблем імміграційної політики в Німеччині.

Завдання роботи:

1. Розглянути історію імміграційної ситуації в Німеччині у 20-21 століттях.

2. Визначити сучасну ситуацію імміграційних процесів в Німеччині.

3. Проаналізувати імміграційну політику Німеччини в загальному контексті Європейського Союзу

Методологічною базою даного дослідження є основні загальнонаукові методи, такі як аналіз і синтез, а також системний підхід, який застосовувався, зокрема, вивчення специфіки функціонування інституційної структури ЄС. У дослідженні використовувалися також спеціально-історичні методи дослідження, такі як порівняльний аналіз історичних архівів і документів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше у вітчизняного регіонознавства вивчені проблеми імміграційної політики Німеччини, виділено особливості впливу імміграційного процесу на різні сторони життя країни. Крім цього, у роботі систематизовано матеріал з історії та сучасної ситуації імміграційного процесу в Німеччині.

Практична значимість роботи. Основні висновки і положення роботи можуть бути використані при підготовці загальних і спеціальних досліджень з історії європейської інтеграції, імміграційної та зовнішньої політики Європейського Союзу, з теорії міграційного регулювання.

Положення, що виносяться на захист:

1. Процеси міграції, що включають в себе певний набір цінностей, норм, міграційних правил, якими керуються його учасники, формують міграційну систему. Вона нерозривно пов’язана з політичною, економічною, культурною та соціальною системами. Зміни в одній з них ведуть до певних наслідків у інших. У дослідженні показано вплив міграційної системи на стан всіх інших систем суспільства.

2. Через зростання масштабів імміграції з Азії та Африки в Західну Європу і стихійності цього процесу, на думку автора, існує небезпека перетворення в майбутньому Німеччині та в регіон з переважанням неєвропейського населення. Цьому значною мірою сприяє той факт, що більшість іммігрантів неєвропейського походження сповідують нехристиянську релігію, дотримуються традиції і звичаї, далекі від багатовікової християнської культури європейського регіону.

Короткий опис статті: політика німеччини Тема: Політика Німеччини. Тип: Закон. В роботі є таблиці 6 шт., додатка 5 шт., малюнки 7 шт., виноски більше 10 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): kozBek. Розмір: 391 кб. Категорія: Світова економіка. Короткий опис: ‘Зміст. Основні імміграційні потоки в Німеччині.’ Закон Політика Німеччини Світова економіка

Джерело: Політика Німеччини

Також ви можете прочитати