Rumagic.com : Тоталітаризм і маси (X. Арендт) : Марія Хевеши : читати

02.01.2016

Тоталітаризм і маси (X. Арендт). Марія Хевеши

ви читаєте книгу

Тоталітаризм і маси (X. Арендт)

Дослідження мас у післявоєнні роки було нерозривно пов’язане з осмисленням не тільки такого соціально-політичного явища як фашизм, але і з усвідомленням сутності тоталітаризму як такого. Викриття Хрущовим сталінського режиму зробили загальновідомими злочини, що мали місце в роки сталінізму. Все очевиднішою ставала спільність більшовизму і фашизму як різних форм тоталітаризму. Саме поняття тоталітаризму було введено у політичний обіг Муссоліні, який використовував термінологію італійського філософа Джентіле, який виходив з того, що немає ніяких меж державного втручання в особисте життя людей.

У сучасній соціально-філософській літературі має місце і заперечення поняття «тоталітаризм», що вважає його неспроможним у змістовному і методологічному плані. У тій літературі, яка визнає і оперує цим поняттям мають місце різні трактування тоталітаризму. Так Поппер у своєму «Відкритому суспільстві і його ворогів» трактує тоталітаризм як явище, властиве всій історії людства. Як відомо, Поппер ділить суспільства на «закриті», це колективістські, племінні суспільства, і «відкриті», у яких стався відмову від колективізму і індивід змушений сам приймати рішення. Перехід від закритого до відкритого суспільства означав найбільшу революцію в долях людства. В результаті цієї революції відбулася, за словами Поппера, «перенапруження цивілізації». Тоталітаризм розглядається ним як новий племінний дух, як повернення до «закритого суспільства». Міф про революції ніщо інше, як «типове вираження романтичної істерії і радикалізму, породженого розкладанням племінного ладу і напругою цивілізації… Це різновид християнства, советующая створювати міфи замість християнської відповідальності, являє собою первісне християнство — християнство, відмовляється продовжувати розвиток гуманізму. Стережіться фальшивих пророків! Те, за що вони борються, не усвідомлюючи самі — це втрачену єдність племені. Повернення до закритого суспільства, яке вони захищають, це повернення до печерного, тварині станом»[180]. Витоки тоталітаризму Поппер вбачає вже в політичній філософії Платона, який вважав справедливим те, що корисно державі. Поппер оцінює платонівський підхід до політики як утопічну соціальну інженерію, нерозривно пов’язану з історичними пророцтвами і насильством. Цей підхід ставить завдання ощасливити людство. Утопічний підхід веде до небезпечної догматичної прихильності схемою, в ім’я якої приносяться численні жертви. Соціальної інженерії він протиставляє поступову інженерію, яка не виходить з спроб ощасливити людство, а прагне поступово полегшити його страждання.

Інші автори вважають тоталітаризм явищем притаманним саме XX століття. Вони розглядають його як дітище індустріального суспільства, коли розвиток техніки внесло важливі зміни в механізм функціонування колишніх диктаторських, тиранічних режимів і стало можливим саме «масове суспільство».

Найбільш серйозним дослідженням, в якому розвивається друга точка зору, якої дотримується і автор даної роботи, є книга Ханни Арендт «Джерела тоталітаризму», перше видання якої вийшло у 1951 р. Вихідною точкою зору Арендт є усвідомлення того, що тоталітарні рухи і тоталітарні режими, незважаючи на свій явно злочинний характер, користуються широкою підтримкою мас і існують саме завдяки цій підтримці, що має місце до самого кінця існування режиму, що вже само по собі викликає серйозну тривогу. Сама можливість тоталітаризму пояснюється Арендт тим, що в XX столітті при імперіалізмі відбувається перетворення класів в маси, має місце постійне відчуття нестабільності, що предстає як функціональна необхідність для тотального панування. Простежуючи становлення імперіалізму в кінці XIX ст. Арендт фіксує увагу на союзі натовпу і капіталу. Натовп вона не ототожнює ні з народом, ні з наростаючим робочим класом. Під нею він розуміє «покидьки» всіх класів. Вона говорить про те, що історичні песимісти від Буркхарда до Шпенглера розуміли глибоку безвідповідальність цього нового соціального шару, підтримку ними диктатора. Але вони не зрозуміли, що «натовп є не тільки покидьків буржуазного суспільства, але і його побічним продуктом, безпосередньо їм виробленим і тому від нього невіддільним… Вони не помітили і постійно возраставшего у вищому суспільстві захоплення кримінальним світом… безперервного, крок за кроком відступу у всіх питаннях моралі і зростаючого пристрасті до анархическому цинізму цього свого власного дітища»[181]. Поява імперіалізму, згідно Арендт, супроводжувалося перенакоплением зайвого багатства, і щоб знайти йому застосування, імперіалізм потребував допомоги натовпу. Викинуті кризами за межі виробляє суспільства натовпу, ці, відповідно до її формулюванні, покидьки людського суспільства виявилися зацікавленими в експансії. Здавалося, що тільки експансія здатна вирішити економічні та соціальні проблеми сучасності. «У кінцевому рахунку це спонукало німецьку буржуазію скинути лицемірну маску і відкрито визнати свою спорідненість з натовпом, з усією визначеністю волаючи до неї встати на захист своїх власницьких інтересів»[182] .

Перша світова війна, пов’язані з нею умови нестабільності, страждання величезної маси людей як би служили доказом того, що перестали діяти загальноприйняті правила і норми. Війна, за її словами, є велика прелюдія до розпаду класів і їх перетворення в маси. Під час війни людина не просто виступає гвинтиком величезної військової машини, масових дій, але він прагне бути анонімною, безликою. «Війна по суті своїй антигуманистична, антикультурна, антилиберальна, вона зводить жорстокість чеснота.» Після війни з’явилася величезна кількість людей, викинутих зі своїх країн, позбавлених громадянства. Ці люди відкололися від своїх національних і соціальних груп, не мали глибокого коріння в тій землі, в якій проживали. Тому в них не було особливого законослухняності і зобов’язань по відношенню до держави. «Парадокс, укладений у втраті людських прав, такий, що ця втрата негайно ж супроводжується перетворенням людини в біологічну особину, у людини взагалі — без професії, без громадянства, без думки, без справи, по яких можна дізнатися і виділити самого себе із собі подібних… при забраної можливості висловитися всередині якогось загальнолюдського світу і впливати на нього… небезпека в тому, що світова всеохоплююча цивілізація може породжувати варварів з самої себе, змушуючи мільйони людей жити в умовах, які всупереч видимості суть умови для дикунів»[183]. Політична дезінтеграція як результат першої світової війни зробила сотні тисяч людей бездомними, позбавила їх держави. Через безробіття мільйони людей зайвими виявилися економічно і соціально обтяжливими. Все це Арендт пов’язує і з тим, що права людини насправді були тільки сформульовані, не мали необхідних політичних гарантій і втратили в своїй традиційній формі всяку общезначимость. Саме така ситуація породжувала величезна кількість живих трупів і стала передумовою самої можливості концтаборів з їх «божевільним масовим виробництвом трупів». Саме в ситуації, коли величезна кількість людей виявляється надлишковим, можливий тоталітаризм. Тоталітарні рухи у вищій мірі залежать від голих кількостей.

Арендт вважає, що натовп характерна для класового суспільства, а в XX ст. точніше було б говорити про масах. Імперіалізм привів до розкладання суспільних класів, до створення безкласового суспільства, суспільства мас. Життєві стандарти масового людини визначаються не стільки приналежністю до певного класу, скільки тими впливами і переконаннями, які мовчазно поділяються всіма класами суспільства рівною мірою. Маси з’єднані аж ніяк не усвідомленням своїх інтересів, загальний інтерес у них відсутній. Самі по собі пригнічення, експлуатація не є головними причинами обурення мас, бо вони сприймаються як щось, що змушує суспільство функціонувати. Цьому ж служить багатство, наділена певними функціями влади. Згідно Арендт, обурення і ненависть викликає багатство без влади. Адже влада виконує певну функцію, а ось багатство як щось відсторонене, багатство без влади відчувається як марне, відразливе. Вона формулює цю думку наступним чином: «Багатство, яке не експлуатує, означає відсутність навіть того відношення, яке існує між експлуататором і експлуатованим, а відстороненість, не є політичною лінією, не припускає навіть мінімальної турботи гнобителя про пригніченому»[184]. Тоталітарні рухи, часто проголошують своє неприйняття багатства, націлені саме не на класи, а на маси, на організацію мас. І найтривожніше в успіхах тоталітаризму — це те, що він супроводжується щирим, безкорисливим самоотречением мас.

Тільки там, де громадяни представлені групами і утворюють певну соціальну або політичну ієрархію, можливі демократичні свободи. Війна, яка зруйнувала багато в чому соціальну ієрархію, постає як велика прелюдія до розпаду класів і їх перетворення в маси. «Крах класової системи, єдиної системи соціальної і політичної стратифікації європейських національних держав, безумовно було одним з найбільш драматичних подій недавньої німецької історії, і також сприяло зростанню нацизму, як і відсутність соціальної стратифікації у величезному російському сільському населенні (при величезному дряблом тілі, позбавлене смаку до державного будівництва і майже недоступному впливу ідей, здатних облагородити вольові акти“) (М. Гіркий) сприяло більшовицькому повалення демократичного уряду Керенського»[185] .

Натовп, що мала місце в минулому, була побічним продуктом капіталістичного виробництва, падіння ж стін між класами, аварії, за словами Арендт, буржуазного, класового суспільства перетворило більшість в одну величезну безструктурну масу озлоблених індивідів, які не мають нічого спільного між собою, крім уявлення, що всі влади дурні і є шахраями. Арендт називає це жахливою негативною солідарністю, чисельність якої зросла у величезному масштабі після першої світової війни. Масове суспільство бесструктурно, йому передувала крайня ізоляція, атомізація людей, брак соціальних зв’язків. «Стара приказка, ніби бідним і пригнобленим нічого втрачати, крім своїх ланцюгів, непридатна до людей маси, бо вони втрачали набагато більше ланцюгів злиднів, коли втрачали інтерес до власного благополуччя: зникав також джерело всіх тривог і турбот, які роблять людське життя неспокійною і сповненою стражданнями… Гіммлер… описував… широкі верстви… стверджував, що вони не цікавилися „повсякденними проблемами“, але тільки „ідеологічними питаннями, важливими на цілі десятиліття і століття“… Гігантське омассовление індивідів породило звичку мислити в масштабі континентів і відчувати століттями»[186] .

Натовп, згідно Арендт, являє собою осколки всіх класів, тому її легко прийняти за народ, який теж складається з усіх верств населення. Саме суспільство являє собою певним чином структурований народ. Тому, вважає вона, народ виступає за уряд, натовп — за сильну особистість. Натовп ненавидить суспільство, бо вона з нього виключена, ненавидить парламент, бо вона в ньому не представлена. Сталін, щоб підготувати режим тоталітаризму, повинен був організувати безструктурну масу. Арендт констатує, що в Росії до 1930 року всі сліди колишніх суспільних інститутів зникли, а потім почалася ліквідація класів. Мова йде про знищення селянства шляхом голоду і депортації. Ліквідація Непу призвела до знищення середнього класу. Націоналізація, за Арендт, ліквідувала і робочий клас як самостійний клас. Якщо держава належить робітникам, то вони переставали бути самостійною групою. А введення у 1938 р. трудових книжок перетворювало «весь російський робітничий клас в одну гігантську робочу силу для примусової праці». Потім було зметено майже половина адміністративного персоналу. Введення паспортів з інститутом прописки зробила і партійну бюрократію частиною примусової робочої сили. Такими шляхами, згідно Арендт, радянське суспільство було перетворено в бесструктурное, масове суспільство.

Натовп схильна шукати справжні причини політичного життя в таких рухах та впливів, які діють за лаштунками подій. Арендт детально зупиняється на явище антисемітизму, на справі Дрейфуса, продемонструвала вже в кінці XIX ст. нову організованість натовпу і той героїчний культ, яким користувалися її вожді. «Натовп стала прямим виконавцем конкретного націоналізму, сповідуваного елітою молодих інтелектуалів. Ці люди, ненависники народ, бачили в натовпі живе вираз мужньої примітивної сили. У своїх теоріях вони першими ототожнили натовп з народом і перетворили її вождів у національних героїв. Соціалісти були стурбовані виключно інтересами свого класу, їм не було діла до якихось високих зобов’язань перед людською солідарністю. Для них „закон і честь — просто слова“»[187]. Відкрите неповага до законів і правових інститутів було значно більше характерно, за словами Арендт, для континентального імперіалізму, ніж для заморського. Пандвижения (мова йде про пангерманизме і панславизме) почалися в країнах, де не знали конституційного правління. Презирство до закону стало типовим для подібних рухів, воно відображало фактичні умови правління і в Росії, і в Австро-Угорщині.

Короткий опис статті: витоки тоталітаризму

Джерело: rumagic.com : Тоталітаризм і маси (X. Арендт) : Марія Хевеши : читати онлайн

Також ви можете прочитати