Соціал-демократизм, марксизм і комунізм

30.09.2015

Соціал-демократизм, марксизм і комунізм

Соціалістична ідеологія виникла в руслі утопічних уявлень про суспільство, засноване на колективній власності і соціальну рівність. Саме на цей ідеал були орієнтовані ідеологираннього (утопічного) соціалізму Р. Оуен (1771-1858), Ш. Фур’є (1772-1837), А. Сен-Сімон (1760-1825). Термін«соціалізм» (від лат.socialis– громадський) введений французьким мислителем П’єр Леру (1797-1871) у праці «Про соціалізм й індивідуалізм».

Основні принципи соціалістичних ідеологій:

Оптимістичний погляд на природу людини. На думку соціалістів, всі людські пороки коріняться в соціальній несправедливості.

Колективізм і солідарність полягають в усуненні експлуатації людини людиною, допомоги і співчуття знедоленим і експлуатованим.

Верховенство суспільних інтересів над приватними.

Соціальна справедливість, яка полягає в суспільній власності на засоби виробництва і перерозподіл національного доходу на користь бідних.

Прогресизм – віра у здійснення проектів майбутнього через суспільно корисну працю.

Основні напрямки соціалістичної ідеології:

Ортодоксальний марксизм (комунізм) – К. Маркс, Ф. Енгельс, А. Бебель, М. Адлер, А. Лабриола, Р. Плеханов.

Соціал-демократизм (ревізіонізм) – Е. Бернштейн, К. Каутський, Ст. Лібкнехт, Ф. Лассаль, Е. Вандервельде, Р. Фольмар, О. Бауер, Ф. Шейдеман, С. Прокопович, Л. Мартов.

Радикальний марксизм (революційний марксизм, більшовизм) – в. І. Ленін, К. Лібкнехт, Р. Люксембург, Ф. Мерінг, К. Цеткін.

Анархізм – (від грец.anarchia — безвладдя) – ідейно-політична течія, що заперечує роль держави, і відстоює ідею звільнення особистості від усіх форм влади. Анархізм зародився в 40-х роках XIX століття в Європі. Основними представниками анархізму є М. Штирнер, Ж. Сорель, П. Ж. Прудон, М. А. Бакунін. Анархізм представлений двома напрямками: анархо-індивідуалізм (визнає пріоритет особистого егоїзму) і анархо-комунізм (наполягає на ідеї звільнення людини від насильства допомогою повалення держави). З початку XX століття отримав розвиток анархо-синдикалізм, відстоює пріоритетну роль профспілок у визвольній боротьбі робітничого класу.

Інші напрямки: ранній утопічний соціалізм, сталінський соціалізм, маоїзм (китайська модель), титоизм (югославська модель), соціалізм з «людським обличчям» і ін

Комуністичні ідеї зародилися в давнину. Слово «комунізм» походить від лат.communis– загальний, тобто соціальний. Теоретичне обґрунтування комуністичної ідеї є в працях Платона. У його роботі «Держава» відстоювалася думка про управління державою філософами, які не мають приватної власності. Далі комуністична ідеологія була характерна для раннього християнства, що розглядає приватну власність як свідчення антихристиянського способу життя. Термін «комунізм» вперше використаний Етьєном Кабе (1788-1856). У роботі «Подорож у Икарию» (1840) він описує суспільство, в якому всі люди трудяться у відповідності зі своїми здібностями, а суспільство забезпечує задоволення їх потреб.

Принципи класичної комуністичної ідеології були сформульовані К. Марксом та Ф. Енгельсом у «Маніфесті комуністичної партії» (1848).

Марксизм виник на основі осмислення стихійного робітничого руху першої половини XIX століття. Відсутність власності у робітників дозволяло їм дотримуватися радикальних суджень, а зосередження їх у величезних колективах відкривало величезні можливості для масової агітації та організації. В цих особливостях робочого класу К. Маркс і Ф. Енгельс побачили потужний революційний потенціал.

Основні положення марксизму, зафіксовані в «Маніфесті комуністичної партії», включають: діалектичний матеріалізм; теорію суспільних формацій; обґрунтування економічних законів розвитку капіталістичного суспільства (теорія доданої вартості та ін); теорію класів та класової боротьби; теорію пролетарської революції та переходу до комуністичного суспільства.

Соціал-демократизм як ідейно-політична течія виникла в кінці 70-х років XIX століття на ґрунті робочого руху, який взяв за основу своєї ідеології марксизм. На початку XX століття соціал-демократизм поширився в Австро-Угорщині, Франції, Росії та ін. країнах Європи. Засновниками ідеології соціал-демократизму вважаються Е. Бернштейн і К. Каутський. Вони переглянули найважливіші установки марксизму, не відповідали, з їх точки зору, новим умовам боротьби пролетаріату за свої права.

Відмінні риси соціал-демократизму:

Відмова від класової боротьби.

Розширення соціальної бази, представленої не тільки робочим класом, але й інтелігенцією, представниками малого та середнього бізнесу.

Визнання політичного плюралізму, ринкової економіки та парламентської демократії, при орієнтації на «третій шлях» розвитку, що знаходиться між державним капіталізмом і соціалізмом.

Основні ідеологічні орієнтири соціал-демократів сформульовані в Годесбергской програмі СДПН (1959) і Декларації принципів Соціалістичного інтернаціоналу (Стокгольмська декларація, 1989).

Принципи соціал-демократизму:

У політичній сфері – свобода і рівність; надклассовый характер демократії; «подвійна стратегія» між урядовими реформами і рішучими діями з боку громадян.

В економіці: суспільна власність в рамках змішаної економіки; участь трудящих в управлінні фірмами; самоврядування – передача засобів виробництва у власність персоналу підприємств.

У соціальній сфері: підвищення якості життя; гуманізація умов праці; відновлення екологічної рівноваги та охорона навколишнього середовища.

В даний час соціалістичні цінності продовжують розвиватися в ході реалізації політики соціал-демократичних партій. До кінця 80-х років XX століття в соціал-демократії виявилися два напрямки: традиціоналістське, представлене соціал-демократами Німеччини, Швеції, Фінляндії, лейбористами Англії, і модерністське, до якого належать соціал-демократи Італії, Іспанії, Франції. Перше протягом основу своєї соціальної бази продовжує вважати промислових робітників, друге — спирається на більш строкатий контингент, куди крім робочих входять інтелігенція, чиновництво, представники дрібного та середнього бізнесу.

Короткий опис статті: марксизм і сучасність комуністичний, власність, соціальний, ідеологія, марксизм, соціалізм, громадський, соціал-демократизм, товариство, соціалістичний, вік, ідея, теорія, клас, анархізм, політичний

Джерело: Соціал-демократизм, марксизм і комунізм

Також ви можете прочитати