СУЧАСНА МОВНА ПОЛІТИКА КАЗАХСТАНУ ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО

19.09.2015

СУЧАСНА МОВНА ПОЛІТИКА КАЗАХСТАНУ – ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО

Республіка Казахстан – одна з небагатьох сучасних держав, яке успішно вирішує проблеми мовної політики без конфліктів і потрясінь. В країні створені необхідні умови для вільного розвитку мов усіх етносів.

Сьогодні в казахстанському суспільстві відповідно з прийнятою новою Стратегією розвитку країни «Казахстан-2050» активно проводиться політика тримовності, спрямована на освоєння казахстанцями казахської, російської та англійської мов.

Як відомо, мова — це стрижень національної держави, тому це питання є не тільки культурним, але й політичним. Мова – основний механізм національного єднання, інструмент виникнення і відтворення нації як соціальної структури і збереження мовного різноманіття.

Про триєдність мов у Казахстані Президент Н. А. Назарбаєв неодноразово говорив під час різних офіційних виступів. Вперше ця ідея була озвучена в жовтні 2006 року на ХІІ сесії Асамблеї народу Казахстану (АНК). Тоді глава держави зазначив, що знання, як мінімум, трьох мов важливо для майбутнього казахстанських дітей.

І вже в Посланні 2007 року «Новий Казахстан в новому світі» Нурсултан Абішевич запропонував почати поетапну реалізацію культурного проекту «Триєдність мов». Поряд з духовним розвитком народу Казахстану він був виділений як окремий напрямок внутрішньої політики. «Казахстан має сприйматися у всьому світі як високоосвічена країна, населення якої користується трьома мовами. Це: казахська мова – державна мова, російська мова – мова міжнаціонального спілкування і англійська мова – мова успішної інтеграції в глобальну економіку», – сказав Президент. Іншими словами, ідею триєдності висловлює проста і зрозуміла формула: розвиваємо державна мова, підтримуємо російська та вивчаємо англійську.

Ідея триєдності виникла не просто як красива концепція і новий формат мовної політики, вона була вироблена у зв’язку з життєвою необхідністю. Сьогодні успішно розвиваються ті країни, які впроваджують у себе так звану » розумну економіку і відкриті світу.

Казахстан, взявши курс на оволодіння його громадянами трьома мовами, виходить із сьогоднішніх реалій – триєдність мов буде свідченням конкурентоспроможності країни. Лінгвістичне багатство тягне потужний соціально-психологічний ефект «відкритого мислення», зарядженого на пошук нового знання. Самі громадяни, які вільно володіють кількома мовами, будуть конкурентоспроможними особистостями як всередині країни, так і за кордоном. Іншими словами, ми маємо справу з досить прагматичною ідеєю.

Важливо відзначити, що в умовах багатонаціонального Казахстану запропоноване триєдність мов є суттєвим фактором зміцнення суспільної злагоди. При цьому треба підкреслити, що пріоритетну увагу розвитку трьох мов аж ніяк не означає, що поза увагою залишаються інші мови народів Казахстану. Різноманіття культур і мов – це національне надбання Казахстану. Починаючи з перших років незалежності державою проводиться найліберальніша на всьому пострадянському просторі мовна політика, гармонійно враховує інтереси всього народу Казахстану. Вона на ділі забезпечує дотримання мовних прав всіх етносів країни, забезпечує вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості. Поряд зі школами з казахською і російською мовами навчання в країні сьогодні діють 2067 шкіл зі змішаною мовою навчання і 90 шкіл з яким-небудь національною мовою навчання. У країні створена широка мережа недільних шкіл та етнолінгвістичних центрів для задоволення мовних запитів діаспор. Їх чисельність щорічно зростає.

В Казахстані вироблена унікальна формула розвитку культури і мов усіх етносів, яким пишається країна. Разом з тим життєвою аксіомою є той факт, що «питання державної важливості, тісно пов’язаний з патріотизмом, – питання державної мови». Це підтверджується світовим досвідом. Згадаймо хоча б, скільки докладалося зусиль Францією для зміцнення, а також підтримки вітчизняної культури і державної мови в умовах конкуренції з зовнішнім світом. Ми знаємо, скільки мігрантів постійно прибуває до Великобританії і ФРН, але скрізь державна мова відіграє чільну роль.

Казахстан в цьому сенсі не є винятком. Президент країни на ХІІ сесії АНК підкреслив: «Державна мова – це такий же символ, як прапор, герб, гімн, з яких починається Батьківщина». І він покликаний об’єднувати всіх громадян країни.

Зараз створюються всі можливості для оволодіння казахським мовою. В держустановах і на підприємствах відкриваються курси, видаються та розповсюджуються науково-методичні матеріали. За дорученням глави держави матеріально заохочуються співробітники держорганів неказахской національності, володіють державною мовою. Багато співгромадяни усвідомлюють свій патріотичний борг – вчитися казахської мови. До того ж прийшло розуміння, що знання державної мови є чинником особистої конкурентоспроможності, кар’єрного просування в будь-якій сфері діяльності.

У відповідності з новою Програмою «Казахстан-2050», «робота з розвитку державної мови має стратегічне значення». Вона повинна бути глибокою і послідовною, а не перетворюватися в кампанійщину. Підростаюче покоління треба вчити казахському, починаючи з дитячого садка. Необхідно удосконалювати методику навчання мови, модернізувати її з урахуванням сучасних вимог. Потрібні нові підручники, методичні посібники, в тому числі на електронних носіях. Слід підтримувати ініціативи національно-культурних центрів і об’єднань в даному напрямку. У цьому плані дуже цікавий і позитивний досвід руських і слов’янських об’єднань по організації курсів навчання державної мови.

З іншого боку, необхідно враховувати ключову потреба у збереженні позицій російської мови як мови міжнаціонального спілкування. Казахстанське суспільство дуже толерантно: представники некорінного населення республіки відчувають себе досить комфортно і не допускають думки про розкол країни за національною, релігійною або мовною ознакою. Більшість населення Казахстану є носієм двох мов – казахського і російського. У Казахстані сформувався власний тип білінгвізму – казахсько-російський, коли володіння російською мовою широко поширене серед титульного населення республіки. Мовна політика є найважливішим елементом у відносинах етносів, що проживають на території Республіки Казахстан.

В даний час російська мова в Казахстані вивчається повсюдно, він є обов’язковим предметом в державних і недержавних навчальних закладах. Можна сказати, що функціонування російської мови в Казахстані залишається стабільним і користується державною підтримкою. Це гарантує російській мові збереження у повному обсязі тих соціальних функцій, якими він володіє в даний час. У перспективі російська мова буде залишатися одним з основних джерел отримання інформації з різних галузей науки і техніки, засобом комунікації з ближнім і дальнім зарубіжжям. Інтереси економічного і науково-технічного розвитку країни визначають необхідність знань і освіти, одержуваних російською мовою.

В Основному Законі Республіки Казахстан – Конституції РК – законодавчо зареплено, «що в державних організаціях і органах місцевого самоврядування нарівні з казахським офіційно вживається російська мова». Тому ведення діловодства на казахською мовою не означає припинення використання в державних органах російської мови. Всі державні органи повинні чітко дотримуватися чинного законодавства у мовній сфері.

Треба також зазначити, що в інформаційному просторі Казахстану російська мова відіграє значиму роль. В осяжному майбутньому знання російської мови буде залишатися фактором особистої конкурентоспроможності. У цьому немає ніяких сумнівів.

Ідея тримовності пов’язана також з необхідністю вивчення англійської мови. Сьогодні знання англійської відкриває вікно у великий глобальний світ з його величезним потоком інформації та інновацій. Оволодіння цим іноземною мовою дає можливість навчання за кордоном у кращих вузах світу і створює можливість отримання практичного досвіду в передових країнах планети. Знання англійської мови – це обов’язкова вимога для ділового спілкування та ведення бізнесу в будь-якій точці світу.

Підводячи підсумок, можна впевнено констатувати, що одним з безумовних успіхів сучасного Казахстану є вироблена і успішно працює унікальна модель мирного співіснування різних етносів і культур. В першу чергу, це відноситься до ефективно функціонуючої унікальному інституту культурного і релігійного взаємодії – Асамблеї народу Казахстану, який отримав, як відомо, можливість безпосередньо брати участь у законотворчій діяльності Парламенту РК. У Республіці Казахстан завжди з особливою турботою та увагою ставляться до розвитку мовного багатства народів держави, розуміючи її важливу роль у розвитку сучасного суспільства.

В цьому ключі багато дослідників вважають, що проведення збалансованої мовної політики є однією з головних умов підтримання суспільної злагоди і політичної стабільності в багатонаціональному Казахстані. Сучасна мовна політика РК надає всі можливості для розвитку людського потенціалу в Казахстані, що особливо важливо на порозі входження країни в число 30 найбільш розвинених держав світу.

Таким чином, триєдність мов в Казахстані – це стратегічна концепція, спрямована на подальше зміцнення країни, її потенціалу, яку товариство повинно своєчасно та повністю реалізувати. Ідея мовного триєдності, по суті, є важливою частиною національної ідеології, націленої на прискорений розвиток конкурентоспроможного Казахстану – рівного серед кращих.

Антоніна МИХАЙЛОВА.

Короткий опис статті: політика казахстану

Джерело: СУЧАСНА МОВНА ПОЛІТИКА КАЗАХСТАНУ – ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО « Сайт газети Для Вас

Також ви можете прочитати